Fiskeri- og kystdepartementet foreslår å endre reglene for eierkontroll i havbruksnæringa. Det vil bli stilt klarere krav for å sikre at de største selskapene fortsatt bidrar til verdiskaping og aktivitet i kystdistriktene, og det vil bli åpnet for at selskap kan eie mer enn 25 prosent av produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringa.

Endringene som regjeringen offentliggjorde onsdag, er en direkte følge av at Fiskeri- og kystdepartementet i juli mottok beskjed fra ESA, som mener at de norske reglene for eierkontroll med produksjonskapasiteten innen oppdrett av laks og ørret strider mot EØS-reglene.

Fiskeri- og kystdepartementets foreslår forskriftsendring med nye krav om bearbeiding, krav til årlig gjennomsnittlig innsats til forskning og utvikling, og krav om lærlinge- og traineeplasser. Det vil også bli stilt krav til spredning av foretakets aktivitet; om at selskapet må ha minst ett større aktivitetssenter i hver akvakulturregion foretaket har akvakulturvirksomhet.

- Regjeringen er opptatt av et mangfold i eierskap i havbruksnæringa. Vi trenger både små og store selskap. Disse forslagene berører ikke de små selskapene, men jo større del av fellesskapets ressurser et selskap får benytte seg av, jo mer bør de bidra med tilbake til kystdistriktene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Senterpartiets næringspolitiske talskvinne på Stortinget, Irene Lange Nordahl, mener det er riktig og viktig at regjeringen nå skjerper kravene til bedriftene.

- Forutsetningene for at bedriftene får vokse er at de investerer betydelige beløp i forskning, utvikling av distriktene og videreforedling i Norge. Sp ønsker strenge krav til de store selskapene, men også virkemidler som sikrer små og mellomstore bedrifter utviklingsmuligheter fremover, sier Nordahl.