Det positive kommuneregnskapet for 2010 viser at Frøya kommune har god kontroll på økonomien, mener rådmann Ole Henrik Fjørstad. Han mener imidlertid også at vedtatte strategi- og økonomiplan for 2011 – 2014 viser at utfordringene kommunen står overfor i årene framover er store.

Det kommer fram i innledningen til utfordringdsokumentet han skal overlevere politikerne.

- Realkapitalen vår er nå på vesentlige områder (ned)- slitt, og det krever investeringer oppå en allerede ”for høy” lånegjeld. Allerede neste år bli vi nødt til å gjøre betydelig investeringer knyttet til barnehager, og kanskje også knyttet til en del andre kommunale bygg. Vi har også utfordringer knyttet til driften på flere av rammeområdene våre. For å lette avdrags- og rentebelastningen kan det derfor bli aktuelt for rådmannen å foreslå tiltak for å redusere gjeldsbelastningen vår både på kort og lang sikt, skriver rådmannen, uten at han foreløpig konkretiserer hvilke tiltak dette kan dreie seg om.

Dette utfordringsdokumentet vil først og fremst ta for seg følgende fem områder: Utviklingsstrategier 2012-2015, økonomisk handlingsrom og prioriteringer, næring, næringsområder og nyskapning, pleie og omsorg – samhandlingsreformen og investeringer, skriver rådmannen.