Oversikten per i dag viser at det til høsten vil starte 15 fremmedspråklige elever ved Sistranda skole. Driftsutvalget skal i morgen (tirsdag) ta stilling til et forslag om å opprette en egen mottaksklasse. NTNU har i sin rapport om Sistranda skole påpekt at skolen ikke har noen god praksis på mottak av fremmedspråklige elever.

«Praksis i dag er at disse elevene starter opp i de klasser de ut fra alder hører hjemme i. Dette fungerer ikke og denne elevgruppens behov blir ikke ivaretatt» heter det i saksframlegget politikerne skal ta stilling til i dag. Forlaget er at budsjettet til Sistranda skole økes med 170.000 kroner for inneværende år, og at det opprettes en 80 prosent stilling.

Saken skal også behandles i formannskap og kommunestyre.

Bilde fra sist høst viser en gruppe nyankomne litauiske unger som får hjelp av Vida Bekken til å gjøre seg kjent på biblioteket.