I tilsvaret Lerøy Midt AS har gitt Mattilsynet etter luse-varselet tidlig i november, vies et eget kapittel til at Lerøy Midt mener nøkkelpersoner i Mattilsynet region Midt har inntatt en forutinntatt holdning. Selskapet har derfor bedt om at videre saksbehandling av denne saken må flyttes over til andre regioner i Mattilsynet.

- Vi ber om at saken tas ut at Mattilsynet Region Midt på grunn av at nøkkelpersoner har inhabilitert seg selv gjennom den forutinntatte holdning som man eksplisitt har uttalt i saken i varselet og i det offentlige rom, skriver produksjonsdirektør Roar Paulsen og styreleder Stig Nilsen.

Ivar Eiken, sjef for Mattilsynet avdeling Trondheim og omland, har signert rapportene som gjelder Lerøy Midt og Måsøval. Han vil ikke kommentere inhabilitets-beskyldningene overfor lokalavisa Hitra-Frøya.

- Vi har nylig mottatt tilsvaret fra Lerøy og inntil vi har behandlet dette skikkelig internt, ønsker vi ikke å gi noen kommentarer, sier Eiken.

Bildene sjokkerte

Mattilsynets rapporter ble kjent i offentligheten i begynnelsen av november. Rapportene inneholdt bilder av svært luseskadet laks, og Mattilsynet varslet at selskapene må påregne midlertidig redusert produksjon for tre lokaliteter i Frøya.

De påfølgende dagene leverte blant andre Dyrevernorganisasjonen NOAH anmeldelser mot selskapene, og statssekretær Roy Angelvik uttalte at "Alle både i og utenfor næringa reagerer nok med avky på bildene. Det er ikke slik dyr skal behandles." Senere har også Mattilsynet omgjort sin praksis om å ikke kommentere om de politianmelder eller ikke, og bekreftet anmeldelsen. Lerøy Midt-ledelsen skriver i sitt omfattende tilsvar at de ikke kjenner seg igjen i den kritikk og skyld som Mattilsynet gir Lerøy i varselet.

- Svært belastende

- Vi må medgi at vi er meget skuffet over hvordan Mattiulsynet har framstilt oss og våre ansatte gjennom massiv medieomtale før selskapet og dets ansatte har fått anledning til å benytte sin tilsvarsrett, skriver Lerøy Midt i sitt tilsvar. Samme holdning uttrykte også Måsøval-ledelsen overfor lokalavisa Hitra-Frøya i et intervju før helga.

Lerøy Midt mener det er et feilspor å politianmelde selskapet og to av dets ansatte, men at selskapet vil bistå sine medarbeidere og politi i en eventuell etterforskning og senere rettssak.

- Denne saken omfatter svært alvorlige påstander fra Mattilsynets side som også er svært belastende for enkeltpersoner i Lerøy. Mattilsynet har i tillegg politianmeldt Lerøy og to privatpersoner i selskapet. I en slik situasjon skjerpes kravet til kontradiksjon og krever at forvaltningen er bevisst sitt ansvar om ikke å forhåndsdømme og trekke konklusjoner på et for tidlig stadium av saken, skriver Lerøy-sjefene.

(Det kontradiktoriske prinsipp i rettspleien: partene skal få uttale seg før det treffes vedtak)

Reagerer på ordbruk

Lerøy Midt mener også ordbruken i Matilsynets rapporter viser at man har bestemt seg på forhånd.

- I denne saken har dessverre Mattilsynet region Midt ikke inntatt en objektiv og tilbakeholden holdning mht. å trekke forhåndsdømmende konklusjoner. Det vises til begrepsbruken og formuleringene i selve varselet. I stedet for å si at det er forhold som kan gi grunnlag for en konklusjon og be om kommentarer og forklaringer på de forhold Mattilsynet reagerer på, har man tilsynelatende konkludert gjennom begrepsbruk som "har ikke rutiner," "har medført brudd", "har ikke gjennomført", "har påført lidelser" osv. Det tyder på at Mattilsynet har konkludert allerede når varselet er sendt ut. Mattilsynet region Midt har også framstått som forhåndsdømmende og lite obhjektiv i sin aktive bruk av media i denne saken, mener Lerøy.

Som tidligere omtalt, har selskapet levert en rapport der man mener å ha tilbakevist en del av Mattilsynets formuleringer.

– Nå skal vi lese og vurdere Lerøy sitt svar

Til bransjenettstedet iLaks.no uttaler Aud Skrudland i Mattilsynet at de mener det var viktig at innholdet i varselet til Lerøy ble allment kjent på grunn av at det var børssensitiv informasjon.

– Hovedårsak til den korte fristen fra Lerøy Midt ble gjort kjent med det varsla vedtak til saken ble gjort kjent, er hensynet til at dette var opplysninger av en karakter som kunne være børssensitive. Innholdet burde derfor gjøres allment kjent, sier en ellers ordknapp Skrudland.

– Nå skal vi lese og vurdere Lerøy sitt svar, og vurdere hvordan videre saksbehandling skal skje i Mattilsynet, sier Skrudland