Hitra kommune har så langt ikke lyktes i sin innsats for å få ned sykefraværet. Dette kommer fram i den økonomiske rapporten som ble lagt fram i siste formannskapsmøte før ferien. Her kommer det fram at totalforbruket er for høyt innenfor de to tyngste kommunale områdene: oppvekst og helse/omsorg.

Innen helse og omsorg har man per juni måned et merforbruk på 1,6 millioner kroner så langt i år. Her blir det påpekt to hovedårsaker til overforbruket: høyt sykefravær og nye tiltak overfor ressurskrevende brukere.

Sykefraværet i helse og omsorg har vært på 12 prosent i januar, 15 prosent i februar og mars, 12,6 prosent i april og i mai: 14,1 prosent. For hele perioden betyr det at tjenestene ligger omtrent dobbelt så høyt i fravær som det vedtatte målet for Hitra kommune.

Hvilket også Hitra formannskap bemerket da de behandlet den økonomiske rapporten:

«Formannskapet er ikke tilfreds med fraværssstatistikken. Enkelte områder ligger alt for høyt. Rådmannen utfordres på å utarbeide og iverksette tiltak som, så raskt som mulig, kan bringe fraværet ned på akseptabelt nivå. Formannskapet minner om målsetningen som tilsier et fravær på gjennomsnittlig syv prosent», heter det i vedtaket.

Kommunalsjef for helse, Harald Hatle, tror man skal få med både sykefravær og overforbruk i løpet av høsten.

- Fra og med februar gjorde vi et grep: vi sa at alt sykefravær innenfor turnuser skal erstattes med vikarer. Det kan se ut som dette utløste noe i starten, som gjorde at vi fikk så høyt fravær nå i vår. Jeg er sikker på at dette grepet etter hvert vil føre til at vi får ned sykefraværet. Men det tar litt tid. Jeg tror vi vil se at sykefraværet går ned i andre halvdel av året, sier Harald Hatle.

Et annet grep som gjøres for å få ned forbruket er å sette stillinger i vakanser. Hatle poengterer at dette ikke handler om stillinger som går inn i turnusene.