Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Høyre vedtok i helga en resolusjon som skal bedre konkurransevilkårene for norsk sjøtransport.

- Det er et viktig innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014-2023, sier Joakim Strand, bystyremedlem og fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen for Høyre i Trondheim.

Partiet vil blant annet redusere avgiftsnivået innen nærskipsfart slik at transportformen blir konkurransedyktig mot andre transportmidler.

- Store vareeiere i regionen har signalisert at de ønsker å benytte sjøtransport i større grad, men at avgiftsnivået og infrastrukturen må bedres for at dette skal være aktuelt, sier Strand.

Partiet framhever at motorveien til sjøs er kostnadsfri med tanke på vedlikehold, lav risiko for ulykker samt miljømessig fordelaktig.

- Med tanke på forventet vekst på 40 prosent frem mot 2040 i transportvolumet, vil sjøtransport kunne bidra til å ta en del av denne veksten. Det er viktig at det legges til rette for dette allerede nå, sier Strand. Og viser til prosjekter som ny RO-RO terminal på Brattøra samt ny eksporthavn på Hitra som gode tiltak.

I dag går det ca. 25000 vogntog årlig fra Norge til kontinentet med fersk fisk. Forsinkelser og kapasitetsproblemer i vegnettet blir sett på som en stor trussel mot vekst i oppdrettsnæringen, og eksport av sjømat i et fremtidig perspektiv.

- Sjøtransporten kan bidra til å løse denne utfordringen. Avgiftsnivået knyttet til anløp av båter langs kysten er imidlertid et stort problem og dette må reduseres betydelig slik at man stimulerer til at aktører ønsker å satse på  sjøtransport. Rederiet Norlines som nylig har investert i 2 toppmoderne naturgassdrevne miljøskip.  Hvert av skipene har kapasitet tilsvarende 200 vogntog. Sjøtransport har utvilsomt fremtiden foran seg, men det krever tiltak som stimulerer til dette, sier han.