Som lokalavisa Hitra-Frøya har omtalt tidligere, har selskapet Hitra Botilbud AS detaljerte planer for bygging av et hotell på tomta etter Hjorten Pizzeria, som brant ned til grunnen. Reguleringsplanen for Fillan sentrum tilsier at det normalt kun skal bygges i to etasjer, mens hotell-utbyggerne sier de må ha fem etasjer for å kunne drive hotellet.

En søknad om å få dispensasjon fra reguleringsplanen virker å bli godt mottatt hos de fleste sektormyndigheter, og det har ifølge kommunen heller ikke kommet inn merknader fra naboer. Også teknisk komite uttrykker at man er positiv til byggeprosjektet slik det foreligger, men ser at avvikene er så store i forhold til gjeldende reguleringsplan og betydning for Fillan sentrum at saken prinsipielt bør gå til kommunestyret for behandling. (Leder i teknisk komite, Trygve Sivertsen, ble kjent inhabil under denne behandlinga da hans bror er styreleder i Hitra Botilbud AS.)

Det er Eggen arkitekter AS, som på vegne av Hitra Botilbud AS søker om dispensasjon fra reguleringsplanen.

- Det ønskes å oppføre bygningen med hovedetasje med resepsjon, restaurant og pub, tre etasjer med hotellrom (45 rom til sammen hvorav 6 for bevegelseshemmede) samt teknisk rom, møterom og takterrasse på taket. Bygget blir da til sammen fem etasjer. Tiltaket vil ikke la seg gjennomføre uten at det gis dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser vedr. byggehøyde og takform. Dette fordi hotellet må ha en viss størrelse for å kunne få høy nok inntjening for stabil drift, skriver de i søknaden.

Begrunnelsen er blant annet at det er knapphet på arealer i sentrumsområdet og at en høyere utnyttelse av området vil øke utnytting av den offentlige infrastrukturen. Søkeren mener hotellet vil kunne bli et landemerke i Fillan sentrum og at nabobebyggelsen utelukkende har forretningsformål.

- Hotellets høyde vil være til liten ulempe for naboer med tanke på sol- og utsiktsforhold, skriver søkeren.

Nabovarsel er utsendt og det er ikke kommet merknader innen fristen. Heller ikke fagavdelingene hos Fylkesmannen har merknader. Hitra kommune selv skriver:

- Reguleringsplanens bestemmelser knyttet til høyde for Fillan sentrum setter maks byggehøyde på 2. etg, mens mindre deler av bygningen kan oppføres i 3 etg. Reguleringsplanen ble sist vedtatt i 2008. Høydebestemmelsene er tilpasset Fillan slik sentrumet fremsto før vekst i de omkringliggende områdene (...). Høyden som man har lagt seg på i prosjektet vurderes til å være en høyde som er akseptabel i forhold til omkringliggende bebyggelse. Dette er også en høyde man i fremtiden vil kunne forvente nye bygninger forholder seg til. (...) .I og med at saken omhandler et så spesifikt bygg som hotell/ restaurant vurderes en godkjenning av søknaden til ikke å medføre presedens for etterfølgende saker.