De kommunale eldrerådene og fylkeseldrerådet i Sør-Trøndelag har nylig vært samlet til konferanse. Et av temaene som kom opp var solidarisk omsorgstjeneste.

Leder i Hitra Eldreråd, Ivar Kværnø, forteller at møtedeltakerne var opptatt av utfordringene i omsorgssektoren - og ikke minst det stadig økende behovet for arbeidskraft.

Fylkeseldrerådet mener nytenking er nødvendig, og ber om at solidarisk omsorgstjeneste (Sosial “verneplikt” utredes.

– Det trengs en grundig klargjøring av eventuelle fordeler og ulemper en slik ordning vil kunne by på for den enkelte ungdom, for brukerne og aktørene i omsorgssektoren og for samfunnet som helhet, sier eldrerådet som ber helseministeren ta initiativ til en utredning av en mulig solidarisk omsorgstjeneste for ungdom.

Den første samhandlingsreformen gjaldt samarbeidet mellom spesialhelsetjenesten og helse- og omsorgsarbeidet i kommunene. Flere peker på at kommunene også har en annen viktig samhandlingsflate, nemlig mot det sivile samfunn. Det vises til at kommunene på en helt annen måte enn spesialisthelsetjenesten, kan spille på alle de ressurser som omgir det enkelte individ.

Fylkeseldrerådet har valgt å trekke frem temaet om omsorg mellom generasjoner - en solidarisk omsorgstjeneste. Dette handler bl.a. om det bør utformes et regelverk for en nasjonal ordning som kan stimulere ungdom til å bruke mer av sin tid til tjenesteyting i omsorgssektoren, med andre ord en slags verneplikt i sosial omsorg.

Den militære verneplikten årlig legger beslag på pluss - minus l0 prosent av de ca. 60.000 som et ungdomskull utgjør. Muligheten for siviltjeneste finnes ikke lenger. Derfor mener man det bør diskuteres om det kan f.eks. etableres en tre måneders rekruttskole med grunnleggende innføring i omsorgsarbeid. Det pekes også på at det er vesentlige å planlegge og beskrive arbeidsoppgaver som er velegnet for ungdom som i utgangspunktet er ufaglærte.

– Vi synes det er vel verdt å få forslaget nærmere utredet, uttaler fylkesrådet i Sør-Trøndelag til helseminister Bent Høie.