Det er helse- og omsorgstjenestene i Hitra og Frøya kommuner som planlegger oppstart av helsefagarbeiderutdanning for innvandrere i løpet av høsten 2015/januar 2016.

Utdanningstilbudet går over fire år, med to dager skole og tre dager i praksisfeltet pr. uke. Første år har kandidaten status som elev. Fra andre år tegnes det lærekontrakt med kommunene. Hitra og Frøya ser dette som et viktig rekrutteringstiltak da man ser et økende behov for helsefaglig kompetanse innen helse- og omsorgsområdet.

Mange innvandrere med erfaring

Frøya kommune har utarbeidet et digitalt kartleggingsprogram til bruk i Frøya og Hitra kommuner, og har til nå kartlagt ca 250 fremmedspråklige. Dette gjelder kartlegging av utdanning, arbeidserfaring, fritidsinteresser og ønsker/planer for framtida.

Så langt ser man mange med bred og solid realkompetanse fra sitt hjemland, noe som kan videreføres også i våre kommuner.

Trondheim kommune har god og langvarig erfaring med utdanningsprogrammet ”Heffi”, og har sammen men Sør-Trøndelag fylkeskommune bistått Frøya og Hitra kommuner med råd og veiledning.

Øykommunene kan gjennom sitt prosjekt være med å utforme en modell som også er overførbar til andre distriktskommuner.

Utdanningstilbudet

Utdanningstilbudet vil arrangeres i regi av Frøya og Hitra Ressurssenter i samarbeid med Frøya og Hitra kommuner. Dette er et tilbud som gis ut over det som fylkeskommunen ved videregående opplæring gir i dag innen helse – og oppvekstfag.

En ser for seg mellom 12-20 kandidater.

Tilbudet vil bli tilrettelagt for voksne innvandrere med forholdsvis kort botid i Norge, og som har sterk motivasjon for å utdanne seg til et yrke innen helsesektoren.

Saken skal nå opp til politisk behandling i begge kommuner.