Det er en nedgang på ett prosentpoeng fra 2020, hvor 82 prosent svarte det samme. Samtidig er det 5 prosent høyere enn i 2019, da 76 prosent svarte det samme. Snittet på landsbasis ligger på 80 prosent, en nedgang fra 82 prosent i fjorårets undersøkelse.

- Vi er avhengige av folks tillit for å kunne forebygge og bekjempe kriminalitet. Jeg er fornøyd med at vi nå ligger stabilt høyt i undersøkelsen, men skulle selvsagt ønske at vi økte tilliten. Tillit skapes i møte mellom våre ansatte og publikum, og er noe vi jobber med hver dag. Jeg vil takke alle ansatte i Trøndelag politidistrikt for den gode jobben de gjør, sier politimester Nils Kristian Moe i en pressemelding.

Stigende tillit i små kommuner

Fordelt på kommunestørrelse, oppgir innbyggere i de største kommunene fortsatt noe høyere tillit enn de som bor i små og mellomstore. Samtidig er det en økning i tilliten i de små kommunene, og forskjellene er mindre enn i fjorårets undersøkelse, forteller politiet.

Tall på landsbasis viser at tilliten i små kommuner (under 5 000 innbyggere) har gått opp fra 76 prosent i 2020, til 79 prosent i 2021. For mellomstore kommuner (5000 – 19 999 innbyggere) har tillit gått ned fra 80 prosent til 77 prosent, mens for store kommuner (over 20 000 innbyggere) har tilliten gått ned fra 83 prosent til 81 prosent.

- Vi jobber for at innbyggerne skal føle seg like trygge, uavhengig av størrelsen på kommunen. Vi har fått flere politifolk ut i de geografiske driftsenhetene, men vi må heller ikke glemme viktigheten av de spesialiserte fellesfunksjonene som jobber mot alvorlige kriminalitetsområder i hele Trøndelag, sier Nils Kristian Moe.

Lavere digital trygghet

For første gang er også den opplevde digitale tryggheten blant innbyggerne en del av undersøkelsen. Mens 92 prosent av innbyggerne i Trøndelag føler seg ganske eller meget trygge i området de bor og ferdes, opplever 71 prosent av trønderne det som meget eller ganske trygt å bruke digitale tjenester på internett.

De tre viktigste årsakene til opplevd digital utrygghet er, ifølge undersøkelsen, omtale av nett- og datakriminalitet i medier, egne opplevelser av nett- og datakriminalitet og omtale av nett- og datakriminalitet av venner og bekjente.

- På den ene siden ønsker vi at innbyggerne skal føle seg enda tryggere digitalt, men samtidig gir tallene også muligens uttrykk for en sunn skepsis som er nødvendig i en digital verden. Vi jobber målrettet for å forebygge kriminalitetsområder som seksuelle overgrep på internett, nettsvindel og identitetstyveri, og det er viktig at innbyggerne selv utviser aktsomhet for å unngå nettbasert kriminalitet, sier politimester Nils Kristian Moe.

Andre punkter fra innbyggerundersøkelsen:

- Egne opplevelser med politiet og omtale i media, er det innbyggerne i Trøndelag oppgir som mest avgjørende for tilliten til politiet.

- Svindel, bedrageri eller annen økonomisk kriminalitet er det kriminalitetsområdet trøndere er mest bekymret for å bli utsatt for. 30 prosent er i ganske eller meget stor grad bekymret.

- 67 prosent har svært eller ganske godt inntrykk av politiet i Trøndelags evne til å ta upartiske avgjørelser, noe som er høyest i landet.

- 92 prosent av trønderne er meget eller ganske trygge der de bor og ferdes, en nedgang fra 96 prosent i fjorårets undersøkelse. Landssnittet ligger på 94 prosent.

- 64 prosent mener politiet i Trøndelag er svært eller ganske gode til å forklare sine avgjørelser og handlinger, en økning fra 55 prosent i fjorårets undersøkelse.

- 71 prosent av trønderne føler seg meget eller ganske trygge når de bruker digitale tjenester, noe som er det samme som landssnittet.