Registrert behov for fjerning av forfall og tilhørende oppgradering av bruer og ferjekaier på fylkesveger i Sør-Trøndelag er om lag 390 mill. kroner, hvorav om lag 100 mill. kroner gjelder ferjekaier.

Statens vegvesen legger i dag fram rapporten "Hva vil det koste å fjerne forfallet på fylkesvegnettet". Etter kartleggingen beskriver veivesenet det totale vedlikeholdsbehovet på norske veier, bruer og tunneler.

- Fylkesvegbruene med størst registrert behov er Knarrlagsund bru, hvor det er behov for ny bru til om lag 70 mill. kroner, heter det i rapportens kapittel om Sør-Trøndelag.

Brua mellom Fjellværøya og Ulvøya var under renovering i fjor høst. Under arbeidet oppdaget Statens vegvesen at tilstanden var verre enn man forventet på forhånd, og anleggstida med nattestengt bru ble forlenget med flere uker. Arbeidet er nå avsluttet og man venter bare på reasfaltering. Veivesenets folk har understreket at det er trygt å bruke brua.

Også Straumholbrua på Fv 715 (om lag 17 mill. kroner), Vettastraumen (Dolmøya) på fv 714 (om lag 9 mill. kroner) og Sluppenbrua på Fv 715 (om lag 9 mill. kroner) er broer som omtales i rapporten for Sør-Trøndelag. Mausund bru på Fv. 436 er brukt som illustrasjon på at korrodert armering ødelegger bruene over tid. Mausund bru har også vært under oppgradering.-

Ferjekaier med størst registrert behov er Brekstad ferjekai på Fv 710 (om lag 40 mill. kroner) og Flakk og Rørvik ferjekaier på Fv 715, som begge har registrerte behov på om lag 20 mill. kroner. Ingen av ferjeleiene på Frøya er omtalt i rapporten.

KORRODERT ARMERING PÅ MAUSUND BRU PÅ FV 436 (FOTO: STATENS VEGVESEN)