I likhet med Hitra formannskap, går Frøya formannskap i mot en sentralisering av skatte-etaten som innebærer at den kommunale skatteinnkrevingen blir statliggjort.

I dag har Hitra og Frøya et felles skatteinnkrevingskontor med to ansatte.

Formannskapene i de to kommunene har vedtatt likelydende forslag til høringsuttalelse. Her er Frøyas uttalelse:

Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016.

Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv organisering. Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende kommunereformen.

Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya kommune, i form av å være organisert under «Kemnerkontoret i Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder.