Sentio Research måler med jevne mellomrom total tilfredshet med kommunen man bor i. Borgerundersøkelsen bygger på telefonintervjuer av egne innbyggere. Spørsmålene handler om tjenestetilbudet, bostedsforhold, trygghet, demokrati og organisasjonsforhold .

Totalt er over 25.000 intervju gjennomført over hele landet siden oppstarten i 2010/11

Hitra hadde sin siste Borgerundersøkelse i 2014. Denne avslørte at hitterværingene er svært fornøyde med tingenes tilstand når det gjelder å bo på Hitra. Samtidig viser undersøkelsene at Hitra forbedrer seg.

Ti på topp

– Hitras resultater fra 2014 står fortsatt som bautaer på topp-ti lista vår, forteller Arve Østgaard i Sentio Research Group, som viser til følgende fakta for Hitra:

- Generell drift og Tilfredshet med hvordan politikerne lytter, 10 – beste skåre noensinne

- Kulturtilbudet, Mulighet for natur og friluftsliv, 9 -beste skåre noensinne

- Samfunnsansvar og etikk, 8 – beste skåre noensinne

- Ungdomstilbud, 7 – beste skåre noensinne

- Omdømme, 6 – beste skåre noensinne

- Utdanningstilbudet, 5 – beste skåre noensinne

- Bostedslojalitet og Borgerskåren totalt, 4 – beste skåre noensinne

- Hitra på pallen: Jobbmuligheter og Bostedsindeksen samlet 3 – beste skåre noensinne

- Næringsutvikling, Mulighet for å drive næringsvirksomhet, Tilknytning og tilhørighet og Bostedsanbefaling, nest beste skåre noensinne

- Turisttilbudet: Beste skåre noensinne

- Meget glad

Per Ervik er veldig fornøyd med tallene fra borgerundersøkelsen.

- Som varaordfører er jeg meget glad for at vi har så mange fornøyde innbyggere. Men det er viktig at vi politikere og ansatte i kommunen ikke hviler oss for lenge på slike gode resultater. Jeg tror at vi kan bli enda bedre på enkelte områder, sier Ervik som sender stor ros til kommunes ansatte som bidrar til at resultatene blir så bra.

Borgerundersøkelsen

Slik oppsummeres Hitra i fjorårets borgerundersøkelse:

80 og over: Fremragende

70-79: God

60-69: Middels god

40-59: Svak

Under 40: Dårlig

Hitra oppnår meget gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 83 viser at innbyggerne er svært fornøyd med Hitra som en plass å bo og leve i.

Hitra har også et meget godt omdømme (75) og tjenestetilfredsheten er ganske bra (66). På alle hovedmålene viser resultatene en svært positiv utvikling sammenlignet med forrige gjennomføring i 2010, og de er betydelig bedre enn snittet i Norge.

Kommunale tjenester

Hitra oppnår en skåre på 64 når det gjelder kommunale tjenester. Resultatet viser at det har vært en positiv utvikling sammenlignet med forrige gjennomføring (58) og det er litt høyere enn norgessnittet (61)

Dersom vi ser nærmere på de ulike tjenesteområdene finner vi relativt store variasjoner. Best ut kommer renovasjon (73), næringsutvikling (72), barnehagetilbud (72), eldreomsorg (71), helsetjeneste (71), samt vann- og avløp, tett etterfulgt av grunnskolen (69). Innbyggerne på Hitra har et meget godt inntrykk av disse kommunale tjenestene. Videre følger inntrykk av det kommunale kulturtilbudet (63), byggesaksbehandling (51), veier (42), og gang- og sykkelstier (34).

Selv om innbyggerne har et ganske dårlig inntrykk av veier, gang- og sykkelstier, er skåren noe bedre enn ved forrige gjennomføring. Jevnt over er resultatene omtrent like bra eller bedre sammenlignet med 2010.

Spesielt inntrykket av eldreomsorg, helsetjeneste og mulighet for å drive næringsutvikling har bedret seg betydelig sammenlignet med sist. Hitra oppnår lavere skårer enn norgessnittet på inntrykk av barnehagetilbudet og gang- og sykkelveier. På øvrige områder er resultatene i Hitra gjennomgående like bra eller bedre enn det som er snittet i Norge. Hitra utmerker seg spesielt i positiv retning når det gjelder innbyggernes vurdering av eldreomsorg, helsetjenester og mulighet for å drive næringsutvikling.

Tilbud og muligheter

Totalt sett får Tilbud og muligheter en skåre på 67, noe som er litt bedre enn norgessnittet (64) og forrige gjennomføring (62).

Innbyggerne er svært tilfreds med mulighetene for å drive natur- og friluftsliv (96). De er også meget fornøyd med Hitras turisttilbud (75), jobbmuligheter (72) og mulighet for å drive med næringsvirksomhet (71). Videre er de også ganske tilfreds med utdanningstilbudet (68) og kulturtilbudet (68).

Tilhørighet og anbefaling

Innbyggerne føler svært stor tilhørighet til Hitra (84). De vil i stor grad anbefale kommunen som bosted (82) og ser for seg at de bor i kommunen om fem år (86). Resultatene er gjennomgående bedre enn både norgessnittet og forrige gjennomføring.

Hva påvirker tjenestetilfredshet og omdømme?

Seks områder har signifikant betydning for innbyggernes tjenestetilfredshet.

Det er viktig å arbeide for at innbyggerne gir gode vurderinger av disse områdene for deretter å styrke tjenestetilfredsheten. De seks områdene er:

Helsetjenesten, renovasjon, natur- og friluftsliv, jobbmuligheter, veier og grunnskolen. Seks områder har signifikant betydning for innbyggernes omdømmevurdering.

Det er viktig å arbeide for at innbyggerne gir gode vurderinger av disse områdene for deretter å styrke Hitras omdømme.

De seks områdene er:

Jobbmuligheter, samfunnsansvar og etikk, det kommunale tjenestetilbudet, opplevelse av innflytelse, sykehustilbud og utdanningstilbud.

Hva påvirker borgerskåren?

Borgerskåren på Hitra er svært god med et resultat på 83. Det er likevel viktig å arbeide aktivt for å opprettholde dette resultatet. Størst betydning for borgerskåren har omdømme, tilknytning og tilhørighet, tilbud og muligheter, demokrati, trygghet i hverdagen og tjenestetilfredshet.

Tilfredsheten er noe lavere med ungdomstilbudet (58) og spesielt kollektivtilbudet (29). Resultatet som gjelder kollektivtilbudet er 18 poeng lavere enn det som er snittet i Norge og signaliserer at innbyggerne er meget misfornøyd.

Om vi ser bort fra kollektivtilbudet er resultatene for Hitra jevnt over like bra eller bedre enn norgessnittet. Resultatene er generelt like bra eller bedre sammenlignet med 2010.

Trygghet i hverdagen

Hitra oppleves som en relativt trygg plass å bo på. Trygghetsskåren på 69 er bedre enn ved forrige gjennomføring (65) og norgessnittet (64). Innbyggerne er meget trygg på at de ikke blir utsatt for kriminalitet der de bor (76), signifikant tryggere enn det som generelt er vanlig i Norge (64).

Videre er de ganske trygg på at det samlede sykehustilbudet i regionen vil gi dem forsvarlig behandling dersom de blir syke (67). På dette området har det vært en viss forbedring sammenlignet med 2010, men liten forskjell fra norgessnittet.

Lavest skåre får spørsmålet om de er trygg på at kommunen har beredskap til å håndtere krisesituasjoner (66). Resultatet er forholdsvis likt som sist og snittet i Norge.

Demokrati

Demokratiet på Hitra får en samleskåre på 55. Dette er en forholdsvis lav skåre i seg selv, men betydelig bedre enn ved forrige gjennomføring (45) og snittet i Norge (44).

Hitra skiller seg ut i positiv retning sammenlignet med sist og norgessnittet både når det gjelder opplevelse av innflytelse, tillit til politikerne og tilfredshet med hvordan politikerne lytter til innbyggerne.

Kommunen som organisasjon

Som organisasjon fungerer Hitra forholdsvis bra ifølge innbyggerne som gir en skåre på 62. Det er små variasjoner på de ulike områdene. Skårene varierer fra 60 på generell drift til 63 når det gjelder det kommunale tjenestetilbudet. Det som er svært positivt er at Hitra har hatt en fremgang på alle områdene sammenlignet med 2010, og oppnår bedre resultater enn det som er snittet i Norge.