I en reportasje sist tirsdag fortalte lokalavisa om Frøya trafikkråds arbeid. I de to siste møtene som er holdt, har hovedsak vært sommerrutene for øyrekka.

Atb har utformet utkast til ruter som skal gjelde fra 7. april. Trafikkrådet i Frøya mener totaltilbudet blir bedre om Atb hører på de lokale innspillene, og de mener også at forslagene trafikkrådet kommer med, totalt ikke trenger å koste mer enn hva ruteproduksjonen koster i dag.

Her er referatene fra trafikkrådets to siste møter, som sendes Atb som innspill/ uttalelse på rutene:

Møte 5. februar:

1. Ruteopplegget frem til 6. april 2015 ble gjennomgått med tanke på evt. behov for endringer fra samme dato.

Arnstein Antonsen:

 • Dialogmøte ble avholdt i august uten at dette medførte noen endringer.

 • Bussen som ble fjernet kl. 10.40 fra Dyrøya og som nå er innsatt igjen på onsdag og fredag var et «skoleeksempel» på lite informasjon og som ikke bør forekomme i fremtidige ruteopplegg.

 • For godstransporten også til sørværa er det uholdbart at man på fredag får gods til Mausund først på ettermiddagen. Det må være mulig å få gods med ferge fra Dyrøya som går tom til Lomsøya på morgenen ca. kl. 07.45. Bakgrunnen for dette er at i anbudet var det forutsatt at ferga skulle ha liggekai på Sula, men denne er flyttet til Sæthervågen. Ved å ta med både biler og passasjerer utover fra Dyrøya ca. 07.45, samt at også biler/passasjerer tas med på siste tur innover når ferga går til liggekai, vil dette bedre  godstransporten til sørværa.

 • Buss(maxitaxi) som ble innsatt med avgang fra Dyrøya kl. 10.40 på onsdag og fredag, tar kun med passasjerer fra Frovær, selv om ferjepassasjerer som ankommer Dyrøya til samme tid skal videre innover. Dette må det ordnes opp i, slik at publikum blir tilfreds med ruteopplegget.

Edvin Paulsen:

 • Sularuta må tilbake fra 1. juni

 • Ferge fra Sula kl. 14.15 på søndag må endres til avgang 15.00 via Bogøya og Mausund med ankomst Dyrøya kl. 16.30

 • Halten hadde tidligere forbindelse i perioden 20.06 – 20.8. Nå er dette utvidet til 01.06 – 01.09. Er dette nødvendig????

Sverre Hårstad:

 • Ruteopplegget i vinter har fungert bra.

 • A-tur fra Dyrøya kl. 1945 på søndag må også gå til Froan

 • Mandagsruta som  i dag

 • Tirsdag fra Dyrøya kl. 11.20 til Halten og tilbake til Dyrøya kl. 16.20 og videre korrespondanse innover.

I perioden hvor båten ikke går til Halten må denne ha avgang fra Dyrøya kl. 14.00 lik de andre dagene.

 • Onsdag som i dag

 • Ruteavganger på torsdag og fredag må være de samme som de andre dager.

 • Søndag som i dag + a-tur med avgang Dyrøya kl. 1945 helt til Froan.

 • Tur fra Dyrøya på torsdag og fredag kveld til Froan må ha samme avgangstid 19.55 på begge dager.

 • Buss fra Dyrøya hver dag kl. 10.35

 • Det må inngås avtale med SeaShell om kjøling av alle ferskvarer. Løsningen i dag med traller er ikke tilfredsstillende.

Elin Wahl:

 • Det må bli bedre korrespondanse med bussen på Dyrøya på søndag, enn det som er tilfelle i dag med lang venting. Dette kan ordnes med at avgang fra Sula endres til 15.10 via Bogøya og Mausund til Dyrøya kl. 16.30.

Lørdag kl. 14.35 fra Dyrøya via Mausund og Bogøya(a-tur) til Sula.

2. Påskeruter:

Fredag 27/3: Til Halten

Onsdag 1/4: Kjører fredagsrute helt til Halten

Påskeaften 4/4: Går bare til Sørburøy

1.påskedag 5/4: Går bare til Sørburøy

2. påskedag 6/4:Går til Halten. Kjører a-tur fra Dyrøya kl. 19.45 til Froan + Mausund-Bogøya og Sula.

NB! Ruter til Froan på skjærtorsdag 02.04 og langfredag 03.04 tas ut.

3. Det må monteres gatelys i svingen/biloppstillingsplassen på Dyrøy ferjeleie. Har vært nestenulykker på stedet som følge av manglende lys.

Videre må det vurderes åpning midt i gjerde som begrenser parkeringsplassen på Dyrøya. Dette vil bety en bedre utnyttelse av plassen.

Møte 13. februar:

1. Det nye ruteforslaget som er mottatt fra AtB er utgangspunktet for møte. Ruteforslaget ble gjennomgått og de endringer som ønskes utover det som allerede er medtatt i uttalelsen i Trafikkrådets møte den 05.02.2015 er som følger:

Mandag – Tirsdag – Onsdag:

 • Ferge fra Dyrøya kl. 17.30 må opprettholdes, men avgangstid bør endres til kl.17.00. Dette med bakgrunn i at dersom denne fergeturen tas bort vil dette bety ekstraturer med Frovær pga. reisegaranti.

 • Frovær må gå fra Sørburøy kl. 15.10-Gjæsingen 15.30 og til Dyrøya.

Tirsdag:

 • I ruteforslaget er det feil bokstavering med ankomst Halten kl. 10.15. Denne må endres fra g) til h).

 • Avgang fra Dyrøya kl. 14.00 må merkes g) og denne må gå også etter at ruta til Halten er slutt. Dette for at å kunne få fisk innover til Dyrøya. Rute 08.30 fra Dyrøya utgår etter at Haltenturene er avsluttet.

 • Rute 14.30 fra Dyrøya er ok.

Onsdag:

 • Ingen endring utover det som er sagt i møtereferatet av 05.02.2015

Torsdag:

 • Her endres bestillingsturen til avgang fra Sørburøy 05.25 – Gjæsingen 05.45 – Mausundvær 06.10 til Dyrøya 06.30. Hvis ikke bestilling fra Froan så kjøres ordinær rute fra Lomsøya 05.50 via Bogøya og Mausund til Dyrøya 06.30.

 • Frovær fra Sula indre kl. 18.40 endres som følger:

Sula indre 18.40 – Lomsøya 19.00 – Bogøya 19.10Mausund 19.25 – Dyrøya 19.45.

 • Ferge fra Dyrøya og videre rute endres til:

Dyrøya 17.00 – Mausund 17.40 – Lomsøya a) hvis passasjerer til. Hvis ikke passasjerer/biler til  Lomsøya går ferga direkte til Dyrøya.

Går så fra Dyrøya kl. 19.50 – Mausund 20.30 – Bogøya 20.45 – Lomsøya 21.05.

Fredag:

 • Ferge fra Lomsøya 18.30 direkte til Dyrøya kl. 19.10

 • Frovær går fra Sula indre kl. 18.40 til Bogøya kl. 19.10 videre til Mausund 19.25 – Dyrøya 19.45 – videre fra Dyrøya kl. 19.55 til Froan.

NB! Ruta kan ikke starte fra Dyrøya før kl. 19.55 pga. bussen ikke ankommer før dette tidspunktet.

Lørdag:

 • Ferge fra Lomsøya kl. 10.00 må endres til kl. 09.00 med ankomst Dyrøya kl. 09.40. Dette pga turisttrafikken

Søndag:

 • Ferge fra Dyrøya kl. 12.30 direkte til Mausund 13.10. Retur fra Mausund med ankomst Dyrøya kl. 14.00 og så videre til Lomsøya med avgang kl. 15.00 til Bogøya – Mausund-Dyrøya 16.30.

 • Frovær sin avgang fra Dyrøya kl. 19.45 må merkes a) helt til Froan.

2. Trafikkrådet vil bemerke at tidsrommet for ruta til Halten er utvidet. Det vises her til fylkesrådmannens innstilling til fylkesutvalget når det gjelder anbud hurtigbåt 2014, møtedato 27/3 – 2012. Her er det i pkt. 2 c sagt følgende:

Rutetilbud til Halten lik dagens tilbud.

Dersom dette er vedtatt skal denne ruta gjelde i perioden 22/6 – 15/8(årets skolerute), mot at det nå ligger inne med perioden 01.06 – 01.09. Ved å følge vedtaket er dette en innsparing på 18 turer.

Trafikkrådet vil bemerke at tidsrommet for ruta til Halten er utvidet. Det vises her til fylkesrådmannens innstilling til fylkesutvalget når det gjelder anbud hurtigbåt 2014, møtedato 27/3 – 2012. Her er det i pkt. 2 c sagt følgende:

Rutetilbud til Halten lik dagens tilbud.

3. Dersom dette er vedtatt skal denne ruta gjelde i perioden 22/6 – 15/8(årets skolerute), mot at det nå ligger inne med perioden 01.06 – 01.09. Ved å følge vedtaket er dette en innsparing på 18 turer.

4. Trafikkrådet forutsetter at rådet får oversendt ruteforslaget med de endringer som legges inn før ruten går i trykken. Dette for at vi ikke skal oppleve helt urimelige endringer som medfører store problemer for de reisende.