I reguleringsplanen for Jøstenøya i 2011, ble det etter innspill fra veivesenet tatt inn en rekkefølgebestemmelse som krever at en rundkjøring på fv.714 må bygges, før industriområdet kan tas i bruk. Rundkjøringen skal også ha avkjørsel til Hurtigbåtterminalen og Kysthavna.

Hitra kommune har ment at fylkeskommunen skal betale for rundkjøringen, etter som de eier veien, men fylkeskommunen har ikke penger, og fylkespolitikerne har ikke pioritert rundkjøringen inn i fylkesvegplanen.

Som lokalavisa tidligere har skrevet, har fylkeskommunen henvendt seg til Statens vegvesen for å høre om rekkefølgebestemmelsen kan forandres, dersom rundkjøringen erstattes med to T-kryss.

Vil opprettholde rundkjøringskravet

Nå svarer veivesenet ganske tydelig til fylkeskommunen at de vil ha rundkjøring.

- Statens vegvesen vil på det sterkeste anbefale at reguleringsplanen opprettholder løsningen med en rundkjøring, skriver veivesenets saksbehandler, som mener flere momenter peker i denne retningen, blant annet:

Ulykkeskostnader i forskjellige krysstyper (i mill. 2009 kroner):

· 3-armet vegkryss: 2,0 mill.

· 4-armet vegkryss: 1,8 mill.

· Rundkjøring: 1,3 mill.

Veivesenet understreker også at T-kryss løsningen som det søkes dispans til har flere konfliktpunkter enn rundkjøring.

- Industrien som skal etableres på Jøstenøya vil inneholde aktiviteter med gode økonomiske rammer, så disse burde være interessert i en best mulig tilkobling til hovedvegnettet.

En midlertidig dispensasjon fra etableringen av rundkjøring vil erfaringsvis bli en «midlertidig permanent» løsning.

Med bakgrunn i ovenstående vil vi sterkt anbefale at kravet om en rundkjøring opprettholdes, skriver veivesenets saksbehandler blant annet.

Kan være rom for annen løsning

Tore Forbord, rådgiver for utviklig areal og miljø hos fylkeskommunen, tolker svaret slik:

- Det betyr det de sier. Samtidig så er de ikke bastante, når de bruker ordet anbefaler. Slik jeg forstår det betyr det at det kan være rom for en annen løsning, sier Forbord.

- Kan fylkeskommunen da velge å bygge kryss i stedet for?

- Vi må støtte oss på det veivesenet sier. Hvis de går med på noe annet enn en rundkjøring, så må veivesenet vurdere det i forhold til trafikkmengde og hvilke konsekvenser det får. Hvis de ut fra den vurderingen mener at rundkjøring er det mest forsvarlige, så kan de sette krav. Men jeg oppfatter ikke at vi er der nå, sier Forbord.

Vil ha skikkelig evaluering

Dag Robert Bjørshol, teknisk sjef i Hitra kommune, hadde ikke sett svaret før vi tok kontakt. Han ønsker litt tid på å vurdere det.

- Vi må ta en internrunde og vurdere det som står. Og kanskje avvente tilbakemelding fra fylkeskommunen. Så får vi ta en runde på det svaret vi får derfra. Men vi har litt tid på oss frem til 2017, når produksjonen er ventet å komme i gang på Jøstenøya. Innen den tid skal vi ha en skikkelig evaluering sammen med fylkeskommunen og veivesenet, og finne en eller annen løsning på hvordan, når og hvem som skal betale, sier Bjørshol.