I 2013 ble det tillatt å bruke vannscootere i Norge. Nå er evalueringen av regelverket for bruk av vannscooter klar, og den samlede vurderingen er at regelverket ikke fungerer fullt ut etter hensikten. Organisasjonen Norsk Friluftsliv frykter at den praktiske realiteten blir et frislipp av vannscootere.

- Et regelverk som ikke kan håndheves, eller blir håndhevet, mister sin funksjon - og åpner for «motor-anarki» på sjøen. Dette viser at vår sterke skepsis mot regelverket i 2013 var begrunnet. Hvis dette også er et eksempel på hvordan tilsvarende regelverk for snøscootere skal håndteres fremover, er situasjonen skremmende for friluftslivet, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Bruk av vannscootere er i dag i følge regelverket tillatt så lenge man holder seg minst 400 meter fra land i sjø, og 500 meter fra land i ferskvann.

Det er Vista Analyse som har utført undersøkelsen på oppdrag fra Miljødirektoratet, og på bakgrunn av gjennomgangen i den nye rapporten konkluderes det slik:

  • Regelverket ivaretar hensynet til natur og friluftsinteresser, MEN:

  • Regelverket i varetar ikke de sikkerhetsmessige sidene ved bruk av vannscooter godt nok.

  • Regelverket er ikke utformet slik at det er mulig å håndheve og kontrollere.

  • Brukere og publikum opplever at regelverket er vanskelig å anvende i praksis

- Når regjeringen gjennom kraftig avgiftskutt i praksis legger opp til at det skal bli enda flere vannscootere på vannet i sommer, kan vi ikke ha et regelverk som ikke fungerer, sier Heimdal.

Norsk Friluftsliv forventer nå at Klima- og miljødepartementet ser på regelverket på nytt, og sørger for at sikkerhet blir ivaretatt og at tilstrekkelige ressurser blir satt av til at regelverket kan håndheves.

-Stillhet og naturens egne lyder er en viktig kvalitet i naturen som gjør at mange oppsøker sjøen. Jo tettere vi bor, jo viktigere er det å bevare områder med disse kvalitetene. Stillhet er en kvalitet som er under press, og som ytterligere trues av økt motorferdsel. Støy fra vannscooter kan være intensivt da kjøring ofte konsentreres om et avgrenset område. Dette fører til en vedvarende forurensning i form av lyd, påpeker Heimdal.