Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som styres av Høyres Jan Tore Sanner, vil lovfeste at staten skal godkjenne kommunale låneopptak, i forbindelse med den kommende kommunereformen.

Vil hindre strategiske tilpassinger i forkant av kommunereformen

Departementet har sendt forslaget ut på høring, som innledes med denne teksten:

Det skal gjennomføres en kommunereform, Kommuneproposisjonen 2015. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et forslag til lovendring som styrker den statlige kontrollen med økonomien til kommunene. Formålet med forslaget til lovendring er å sikre at kommunene ikke gjennomfører uheldige økonomiske disposisjoner og strategiske tilpassinger i forkant av kommunereformen. Forslaget til lovendring går ut på at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler ikke er gyldige før de er godkjente av fylkesmannen. Departementet vil legge opp til en effektiv og ubyråkratisk behandling av søknader om godkjenning av låneopptak.

- Bryter med tilliten til folkestyret

Det er Hitra formannskap dypt uenig i, og mener lovforslaget undergraver kommunenes selvråderett.

- Det aktuelle lovframlegg bryter vesentlig med den uttalte anerkjennelse og den uttalte tillit til lokalt folkestyre og demokrati. Som opptakt til en ønsket frivillig kommunereform blir dette helt feil tilnærming, når det hevdes at kommunereformen skal føre til mer og ikke mindre folkestyre og der det hevdes at det er et vesentlig mål å flytte makt og myndighet til kommunene, skriver formannskapet blant annet i innstillingen til kommunestyret.

De ber Stortinget avvise lovforslaget.

- Summen av det inkonsekvente og den mangelfulle tillit som lovforslaget innebærer, må medføre at Stortinget avviser lovendringen.

Vedtaket ble vedtatt med fire mot én stemme.