Frøya kommune fikk med bruk av sin vetorett i fjor stanset den pågående omstruktureringen av lensmannsdistriktene, der Frøya lensmannskontor var planlagt avviklet, til fordel for et felles tjenestested på Fillan.

Men faren er ikke over. I en omfattende politianalyse er Frøya blant mange lensmannskontor som foreslås lagt ned i en landsomfattende politireform. Så langt er ingenting bestemt, men det jobbes nå i komiteer og departement for å komme til en konklusjon.

Ordfører Berit Flåmo ønsker derfor å være i forkant av denne beslutningsprosessen. Mandag møter hun Jorodd Asphjell(Ap) fra  Justiskomiteen på Stortinget.

- Må være på hugget

- Vi må være på hugget i arbeidet med politireformen, og markere vårt standpunkt. Vi har derfor invitert Jorodd Asphjell(Ap) fra justiskomiteen.  De er opptatt av politireformen  for tiden, og har reist rundt i landet og snakket med de ulike politidistriktene. Det er på tide å få  kunnskap om hvordan de jobber med denne saken i justiskomiteen, og hvilke tanker og strategier de har for tiden fremover, sier Flåmo.

Men om Flåmo har håp om at justiskomiteen vil stoppe en sammenslåing av lensmannskontorene eller involvere seg i en eventuell lokaliseringsdebatt, så tar hun antagelig feil.

- Det viktigste er at politiet er synlige

- Kan det bli aktuelt å slå sammen lensmannskontorene på Frøya og Hitra, spør lokalavisa Asphjell før møtet.

- Justiskomiteen venter nå på regjeringens forslag til ny politireform. Men det ser ut som justisministeren drar dette ut i tid, noe som er meget uheldig. Det er derfor for tidlig til at vi har tatt stilling til antall kontorer ennå. I tillegg til organisering av antall tjenestesteder er det minst like viktig hvilke oppgaver politiet skal ha ved de ulike lensmannskontorene, for å gi best mulig tilbud til innbyggerne. Vi er opptatt av at kommunene og distriktene skal ha et best mulig nærpoliti, som er ute i operativ tjeneste for å forebygge kriminalitet. Da vi satt i regjering satte vi et mål om at det skal være to polititjenestefolk per tusen innbyggere. Og på Hitra og Frøya er det vel nå rundt 10.000 innbyggere.

- Det er langt unna to polititjenestemenn per tusen innbygger ennå?

- Vi økte blant annet kapasiteten på politiutdanningen for å klare det, og det målet jobber vi fortsatt mot. Det som er viktig er at kommunene har politifolk som både bor og arbeider i kommunen. Strukturen og hvor lensmannskontorene ligger er viktig, men det viktigste er at politiet er nær befolkning og er synlige i samfunnet.

- For tungvint for Stortinget å avgjøre

- Kan det bli aktuelt å slå sammen lensmannskontorene om det er nødvendig for å oppnå disse målene?

- Ett av alternativene har vært å slå sammen lensmannskontorer. Men det er er det for tidlig å si noe om. Vi vil først høre på innspillene til de lokale folkevalgte og de tillitsvalgte. Men vi må også se på hvordan pengene brukes. Den rødgrønne regjeringen har i flere år satset på å styrke politiet, spesielt etter 22.juni. Det er flere meninger om at pengene har kommet bort på veien og at politiet ikke har blitt styrket på det operative feltet. Da må vi se på om det er mest anvendelig å ha flere kontorer eller flere politifolk. Da tror jeg nok at det fort kan bli anbefalt å slå sammen lensmannskontorer.

- Politimesteren og politidirektoratet ønsker selv å bestemme hvor tjenestestedene skal ligge. Hvem skal bestemme hvor tjenestestedene skal ligge ved en sammenslåing av lensmannskontorene?

- Jeg tror nok vi er med på å delegere ansvaret til politidirektoratet eller politimestrene. Det vil være for tungvint om det skal avgjøres i Stortinget hver gang.  Men jeg understreker at det må være i samarbeid med kommunene og kommunene i mellom. Det blir fort følelser involvert og vanskelig å finne frem til felles løsninger. Men det viktigste er at det blir drøftet på en positiv og god måte, mener Asphjell.

- Har full forståelse for Frøya

- Men Frøya står steilt på at de vil beholde lensmannskontoret. Har du forståelse for det?

- Jeg har full forståelse for at Frøya ikke vil miste statlige og viktige kompetansearbeidsplasser, og tilbud for befolkningen. Jeg har full forståelse for at både Frøya og Hitra ønsker å være vertskap for et polititjenestested, mener Asphjell.