Det sier Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum og leder av partiets kommunalfraksjon på Stortinget, Heidi Greni i en pressemelding.

I dag foreligger innstillinger fra regjeringens ekspertgruppe for kommunereformen. Senterpartiet har gjort følgende vurderinger av ekspertgruppas rapport. Ekspertutvalget foreslår at Norge skal bestå av 100 kommuner med minimumsstørrelse på 15-20.000 innbyggere.

- Ikke en demokratireform

De sentrale Sp-politikerne mener kommunestørrelse ikke kan bestemmes på denne måten, eller med "matematiske formler", som de sier.

- Det blir en reform for å flytte folk og ikke en demokratireform.  Ekspertutvalget vil sanere lokalpolitikere, men snakker likevel om å styrke lokaldemokratiet, kommenterer Slagsvold Vedum og Greni.

- De ti kriteriene utvalget presenterer for funksjonelle kommuner, kan vi generelt sett slutte oss til. Disse kriteriene krever imidlertid ikke kommunesammenslåing og fastsetting av minimumsstørrelse for å kunne følges opp, sier de to, og forsetter:

- Vi støtter ikke slik tvangsbruk

- Utvalget mener at små kommuner som ikke slutter seg sammen, skal møtes med lovpålagt krav til samarbeid.  Dette er en form for tvangsbruk vi ikke kan støtte

Ekspertutvalget mener det bare er i Finnmark avstandene er så store at det kan bli vanskelig å nå minimumsstørrelsen på 15-20.000 innbyggere i kommunene.

- De kjenner tydeligvis ikke Norge godt nok. Hva med Valdres-kommunene, Hallingdalen, Østerdalen, fjellregionen og de andre stedene med små kommuner og svært store geografiske avstander? spør politikerne.

Regjeringen vil flytte oppgaver til større kommuner

Ekspertgruppa har fått som mandat å gi kriterier som alle kommuner bør oppfylle med utgangspunkt i dagens oppgavedeling mellom stat, fylke og kommune.  Samtidig sier regjeringen at det er aktuelt å flytte oppgaver fra stat og fylke over til større kommuner, men dette skal en først ta stilling til seinere.

- Oppgavene må på plass først. Senterpartiet finner det meningsløst å skulle behandle forslag om kriterier for framtidig kommuneinndeling uten at det skal skje på grunnlag av forslag om hvilke oppgaver framtidens kommuner skal løse. Regjeringen sier dagens ekspertutredning skal danne opptakten til lokale prosesser hvor kommunene utreder hvem de bør samarbeide med. Dette er å snu prosessen på hodet.  Det eneste fornuftige er å først gi beskjed om oppgavene kommunene skal løse, og så be dem drøfte om oppgavene løses best alene, eller sammen med andre, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Barnevernet

Statsråd Sanner og ekspertuvalget bruker barnevernet som eksempel på at mange kommuner blir for små til å løse oppgavene. Sanner viser til at kommuner med 5.000 innbyggere ikke har mer enn to-tre fagpersoner i barnevernet og mener dette gir et får sårbart fagmiljø.

- Nettopp barnevernet er et godt eksempel på at små kommuner finner løsninger gjennom samarbeid med sine nabokommuner. Den rød-grønne regjeringens opptrappingsplan for det lokale barnevernet har virket, sier Heidi Greni.

Hun viser til at det de siste årene er utviklet interkommunale samarbeid i stort omfang.  Eksemplene med de små kommunene med svake fagmiljø, er mer et uttrykk for gårsdagens situasjon enn for dagens, sier Greni.