I tingretten i vår vant de tre delvis fram og ble tilkjent en erstating på en million kroner som Sparebank 1 Midt-Norge ble dømt til å betale de tre minoritetsaksjonærene i gamle Midnor AS. Oppdrettsselskapet i Hestvika var en hjørnesteinsbedrift, hvor banken grep inn og overtok på grunn av stor gjeldsbyrde til banken. Selskapet hadde en gjeld til Sparebank 1 på vel 620 mill.kroner på det tidspunktet. Banken følte det brant under føttene og hadde ikke nerver til å være med lengre. Straks etter overtakelsen solgte banken hele selskapet til Lerøy i Bergen. Tilbake satt hovedaksjonær Helge Gåsø (64,8%), Ole L. Haugen (22,5%), Ove Midtflø (2,0%) og Alf Hakkebo (0,7%) som følte seg som store tapere. Særlig følte de tre minoritetsaksjonærene på dette. Det var de tre som gikk til sak mot Sparebanken da de følte de ikke hadde blitt likebehandlet i henhold til Aksjeloven, med hovedaksjonær Helge Gåsø i oppgjøret etter overtakelsen.

De tre minoritetsaksjonærene var ikke fornøyd med erstatningens størrelse fra tingretten og valgte å anke dommen inn for Frostating lagmannsrett. Der falt det dom før helga og det gikk ikke de tre aksjonærenes vei. Lagmannsretten ga Sparebank 1 medhold og de tre tapte saken fullstendig. Dermed fikk de ikke erstatningen på en million kroner, og i tillegg til egne advokathonorarer må de også betale bankens saksomkostninger på 218.000 kroner.