Kommunestyret i Snillfjord vil tirsdag ettermiddag sette seg rundt bordet for å ta standpunkt i en sak som er omfattet med meget stor interesse også på Hitra og Frøya. Første sak i møtet er " Konsekvensutredning og trasevalg Rv 714". Formannskapet vil bruke tirsdagen til blant annet å gjøre seg opp sin mening og gi sin tilråding til kommunestyret.

Innstillingen fra saksbehandler Dag Bjørshol anbefaler ytre trase over Stolpneset ved Vågan. Her har man lagt spesiell vekt på trafikksikkerhet, kjørelengde, reelle omkjøringsmuligheter både under anleggsperioden og etter at veien er ferdig, regionale virkninger, kurvatur og generelle belastninger for alle parter i en anlegsperiode.

Det pekes på at det ønskes en justering i planen for tunnelinnslag øst for tunet på Stolpneset, og at disponible masser må utnyttes til fordel for de som får spesielt økt belastning ved endret trase for Rv 714. Kommunen har også en viss frykt for effekten bomplasseringer og takstnivå vil ha på den videre utviklingen internt i Snillfjord, og forbeholder seg retten til å være med og vurdere både nivået på satser, bomplasseringer samt videre deltakelse i prosjektet når forslag til finansiering legges fram til behandling i kommunen. Det er viktig at Rv714-prosjektet skal kunne oppleves som et reelt gode også for innbyggerne i Snillfjord.

HITRA-FRØYA vil følge denne saken videre på nett og i papiravisa.