Det kommer fram i forbindelse med at lokalpolitikere på Hitra har undersøkt muligheten for å få bygget en gangvei over elva nå samtidig med at det likevel skal bygges ny bru/kulvert.

- Vegdirektoratet har gitt oss en tidsfrist for utskifting av kulvert og senere en utsettelse. Utsettelse ble akseptert iom at tiltaket ville bli gjennomført før neste vinter. Vegdirektoratet har gitt uttrykk for at de er veldig usikre på om Lakselv bru kan klare en vinter til. Det vil være veldig betenkelig å utsette prosjektet i og med at det medfører risiko for en akutt situasjon.

Det skriver leder av fylkets infrastrukturkomite, Karin Bjørkhaug (KrF), i en redegjørelse til Hitras formannskap. Som kjent har passeringa over Lakselva ved Fillan vært lysregulert siden jul i fjor. Veivesenet oppdaget rystelser i grunnen og har begrenset trafikkmengden på brua inntil ny kulvert er på plass.

Ønske om gangvei over til Gammelveien

Lars Peder Hammerstad (Sp) sendte en epost til ordføreren med forslag om at det bygges en bredere bru når det nå først skal bygges, slik at man kan legge inn en gangvei over. I nærheten ligger den mye brukte turveien Gammelveien over Hitra.

- Det er galskap at det er lov å kjøre på brua når den er svekket av en rusten kulvert. Jeg føler meg ikke trygg når jeg passerer her. Dette burde veivesenet tatt tak i for lenge siden, sa lastebilsjåfør Stig Dyrvik til lokalavisa på vårparten.

- Jeg har mottatt signaler på at årsaken til at det ikke lar seg gjøre å ha en ekstra kulvert over Lakselva for omkjøring, som senere kunne benyttes til gang / sykkelsti til trafostasjonen skyldes fredningsforhold i Lakselva. Etter det jeg forstår dreier det seg om elvemuslinger. Her burde det være mulig å flytte berørte muslinger til annet sted i elva, slik at de nødvendige meterne av elveløpet som trengs for å legge tilstrekkelig kulvert for omkjøring kan benyttes. Det er av største viktighet for vårt regionale næringsliv og lokalbefolkning i øyregionen, at utskiftingen av kulverten skjer mest mulig i samråd med lokalt næringsliv og befolkning for å minimalisere ulempene som påføres lokalsamfunnene. Gjenbruksverdien av en ekstra kulvert er også formidabel da dette vil knytte sammen store utfartsårer i umiddelbar nærhet til kommunesentret på Hitra, noe som ville vært et særdeles godt tilskudd til befolkningen i friluftslivets år, skrev Hammerstad, og fikk støtte av ordfører Ole L. haugen (Ap):

- Det som påpekes er høyst fornuftig og ønskelig. Teknisk er det absolutt gjennomførbart. Jeg kan heller ikke se at det bør være umulig ift bestanden av elvemuslinger, og økonomisk bør det vel heller ikke representere noen uoverkommelig tilleggsregning. All den tid man enda ikke har foretatt utbedringen, heller ikke antatt noe anbud (?) i flg lokalavisa, så ber jeg om at dere "tar en fot i bakken" for å ta en ny vurdering av løsningen og herunder om denne ideen og dette behovet kan imøtekommes, skrev Haugen, med adresse Karin Bjørkhaug.

Tidspress

Bjørkhaug har takket for innspillet, men skriver tilbake at det ikke er ønskelig å gå videre på ideen. Bakgrunnen er blant annet tidspresset om at ting må skje før kommende vinter.

- Med de signalene vi har fått fra Vegdirektoratet er vi lite innstilt på å utsette dette ytterligere. Økonomi og konsekvenser henger sammen. Av hensyn til næringslivet er det lagt stor vekt på at tiltaket skal gjennomføres så raskt som mulig og maksimal tid er 4 dager. Dette er Statens vegvesen enig i og jobber etter det. Dersom det er vinterføre på det tidspunktet tiltaket skal gjennomføres, er det helt naturlig at det iverksettes forsterket vintervedlikehold på omkjøringsruten for det aktuelle tidsrommet. Vi har et veldig stramt budsjett med mange presserende behov. Sett i lys av det, så er ekstrakostnaden stor. En midlertidig kulvert forbi anleggsstedet er vurdert til å koste 1.5 mill. En permanent løsning vil koste mer. Forslaget som spilles inn her er godt. Det er likevel ikke noe vi har prioritert i handlingsprogrammet og vi må vurdere dette opp mot tiltak som faktisk er prioritert eller hvordan vi alternativt kan benytte midlene til drift – eks. asfaltlegging. Igjen – takk for innspill. Jeg er likevel ikke innstilt på å gå videre med dette ut fra hensyn til tid og økonomi. Hensynet til næringslivet fordrer at prosjektet gjennomføres så raskt som mulig, at det gis god informasjon og at det gjøres ekstra vedlikehold hvis det er vinterføre under utføringen. På den måten mener jeg vi har gjort det vi kan for å ivareta alle hensyn på best mulig måte, svarer Bjørkhaug.

Ordføreren svarer igjen:

- Jeg takker for svar, og for at innspillet er vurdert. Hadde kanskje håpet på et annet utfall. Når jeg ser at det nå brukes tidskritiske argumentet som problematiserende for å kunne revurdere de planlagte løsninger, så har jeg forståelse for det. Men det framstår noe underlig all den tid dette argumentet synes å ha vært nokså fraværende hittil. Jeg minner om at det ble innrømmet behov for snarlig utbedring sist vinter, senere moderert til "innen sommeren", og enda har det ikke skjedd noen ting med utbedring, skriver Haugen.

- Ut i fra de omfattende konsekvensene dette nødvendige tiltaket har på lokalsamfunnene på Hitra og Frøya, ber jeg om at det foretas en omprioritering som fører til at nødvendig omkjøring ved Lakselva blir gjennomført ved å legge ekstra kulvert permanent ved eksisterende, slik at denne i fremtiden kan benyttes som tidligere beskrevet, skriver Lars Peder Hammerstad