- Marine Harvest har gjort forsøk på  å avluse laks med ferskvann, noe som ser ut til å være en effektiv og miljøvennlig måte å kontrollere lusesituasjonen i oppdrettsanleggene på.

I den forbindelse trengs det lagringsvolum, slik at brønnbåtene raskt kan fylle opp lasterommene med ferskvann. Marine Harvest har vurdert flere måter å gjøre dette på, og har kommet frem til at den mest praktiske løsningen er å legge mærer ut i sjøen med tett presenning og bruke det til bufferlagring av ferskvann, skriver de i søknaden.

Vann fra settefiskanlegg

Ved Hallaren er det et nedlagt settefiskanlegg, som Marine Harvest har tenkt å hente vannet fra. Det har de gjort avtale om med grunneieren.

- Stålanlegget vil bli plassert nært opp mot settefiskanlegget, skriver Marine Harvest.

Marine Harvest vil i første omgang legge ut én merde. Hver av merdene kan inneholde 8.000 kubikkmeter vann.

Selskapet ønsker også fortrinnsvis å benytte de vannkilder som det er gitt tillatelse til å ta ut ferskvann fra.

Kommunen er positiv

Plasseringen av anlegget krever dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.

Men administrasjonen i Frøya kommune er positiv til å gi dispensasjon.

- Administrasjonen stiller seg positivt til å legge ut merder med ferskvann i det aktuelle området forutsatt at de nødvendige tillatelser for uttak av ferskvann i nærliggende vassdrag foreligger. Saken er derfor også oversendt NVE(Norges vassdrags og energidirektorat). Å legge ut et anlegg på denne størrelsen må veies opp mot nytteverdien det vil ha for bekjempelse av lakselus på en miljøvennlig måte. Administrasjonen er derfor av den oppfatning at tiltaket kan innvilges dispensasjon, skriver saksbehandleren