Det nye rutetilbudet for øyrekka, som var ment å gi en bedring for de reisende til og fra øyene, er satt i drift.  Men da Frøya trafikkråd hadde sitt første møte etter at rutene ble innført, var dette et rent krisemøte.

Rutene ble satt i gang, uten at kombibåten «Frovær» er klar. Denne nye hurtigbåten, som skal erstatte «Frøyfart» kan ta inntil seks biler, og er derfor også ment å betjene biltrafikken visse deler av dagen.

Med ruter som er laget for at to forskjellige fartøy skal frakte biler, men med bare ei ferje klar når ruta settes inn, skapes det ytterligere probemer ut over de manglene folk i øyrekka har påpekt vil komme med det nye ruteopplegget.

Rekken med klager vokser og vokser

Her er noen av innspillene/ klagene som medlemmer i trafikkrådet har fått den siste uka:

• Gods til og fra Froan blir stående ute på Dyrøya. Det er ingen løsning med godshåntering klar.

• Det er ikke mulig å sende fisk fra fiskmottaket på Mausund på fredager. Den fisken må vente til mandag.

• Da Fosen transport fikk innfridd sitt ønske om at ferga skulle ha lenger liggetid på Sula, slik at de fikk mulighet til å levere varer til coopen, fikk dette følger i den andre enden. I stedet for å korte ned på liggetid på Dyrøya, ble et anløp til Mausund sletta. Det er dette anløpet som har gjort at folk fra kulturskolen og hjelpetjenestene har kunnet tilby tjenester på Mausund i skoletida.

• Mausund drosje kan ikke ta bestillingsturer til f.eks legekontoret, uten at de dagen i forveien får kjørt drosjebilen over til Dyrøya

• Det er ikke lenger mulig å reise kollektivt fra Trondheim til Mausund på søndager.

Disse kommer i tillegg til en rekke mangler og heftelser som lokalavisa har skrevet om tidligere.

- Fylkespolitikerne kan ikke være bekjent med et sånt selskap

Frustrasjonen over at kommunen og brukerne i øyrekka ikke er blitt hørt, når rutetilbudet ble snekret, er stor. Og tålmodet med fylkets transportselskap Atb er oppbrukt hos ordføreren og de øvrige medlemmene i trafikkrådet. Tonen går på at de ikke har villet høre på innspill, og at mange av de feilene som nå dukker opp, er ting Frøya kommune og trafikkrådet har meldt inn for lenge siden.

- Nå må fylkespolitikerne komme på banen. De kan ikke være bekjent med å ta et sånt selskap som Atb, sa Helge Borgen.

- Jeg har fått så mange innspill bare denne siste uka, og vi kan ikke bare sitte her og godta et rutetilbud som er dårligere enn noen gang før. Hvor lenge skal vi være lojale overfor fylket, spurte Turid Berget.

- Fosen har ført alle bak lyset

Frustrasjonen rettes også mot at ATB tillater at Fosennamsos sjø ikke har innfridd det de fikk anbudet på. Særlig etter at Fosennamsos sjø faktisk vant en rettsak om anbudet, på grunn av mangler ved tilbudet til Boreal, som fikk anbudet i første runde.

Fosennamsos sjø klarte selv ikke å få nybåten klar til rutene for øyrekka starter opp. I tillegg kommer saken om at selskapet i stedet for å bygge ut Frøyaferja, fikk en konsulent til å tegne inn plass til akkurat så mange biler de hadde lovet den skulle ta.

- Fosen har ført alle bak lyset, sa Sverre Haarstad

- Vi snakker om kontraktbrudd, her, sa Edvin Paulsen.

- Det må stilles krav til at transportøren som fikk anbudet, oppfyller det de har fått anbudet på, sa Turid Berget.

Et samlet trafikkråd var enige om at nå må henvendelsen rettes mot de ansvarlige politikerne i fylket. Følgende opprop sendes til fylkesordfører, varaordfører og samtlige medlemmer i fylkets samferdselskomite:

RUTETILBUDET I FRØYA KOMMUNE- «-EN TRAGEDIE»

Trafikktrådet i Frøya har i møte 11.februar 2014 drøftet de siste ukers diskusjoner omkring båt- og busstilbudet i kommunen.

Trafikkrådet opplever stor usikkerheten og frustrasjonen omkring ruteopplegget , og mye av dette kunne vært unngått om det hadde vært bedre dialog mellom rutetilbyder og brukere.

Trafikkrådet – som i sin tid ble etablert som et bindeledd mellom de ansvarlige for rutetilbudet og trafikantene – er i altfor liten grad blitt lyttet til og hørt. Det er uhyre viktig at trafikantene blir hørt og i særlig grad der disse tilbudene er eneste alternativ for å komme seg tur/retur hjemsted, kommunesenter og fastlandet.

Trafikkrådet forlanger at kravspesifikasjonene som lå i anbudet blir innfridd!

  • Universell ferje med plass til 15 biler

  • Kombibåt med plass til 6 biler

Vi registrerer at « tiden går» uten at Frovær er plass, derfor må en tilsvarende båt settes inn umiddelbart!

Trafikkrådet forlanger at båtrutene er tilpasses behovene til skolebarn, pendlere, godstrafikk og befolkningens generelle bruk av off transportmiddel.

Viser til den oversendte rapporten fra kommunestyret i Frøya kommune august 2013 som må legges tilgrunn ved utarbeidelse av rutetilbudet i øyrekka.

Trafikkrådet ber om ei umiddelbar tilbakemelding!

Enst.

Berit Flåmo

Leder i trafikkrådet.