Frøya kommune har bestemt seg for å bli kvitt så mye sitkagran som mulig, etter at Statens naturoppsyn vurderte at hele Frøya vil være dekket av sitkagran innen 200 år hvis spredningen ikke begrenses.

I januar søkte kommunen om 800.000 kroner fra Miljødirektoratet for å bekjempe sitkagran.

Men direktoratet har avslått søknaden, fordi det var en kommune som søkte.

- Miljødirektoratet har behandlet søknaden, og avslår å gi tilskudd til dette tiltaket.

Som beskrevet i rundskriv nr: T-1/17 er målgruppen for tilskuddsposten tilskudd til tiltak mot fremmede skadelige organismer (Kap.1400 post 76) regionale og nasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter. Miljødirektoratet kan ikke se at søker er berettiget etter tilskuddsordningen, skriver direktoratet blant annet.