Tiden er inne for å finne en god og framtidsrettet løsning for Rv 714 ved Dolmsundet.

Løsningen som ikke er den mest framtidsrettede, synes å være ny veitrase fra Stråmyra på Dolmøy til Vettastraumen bru hvor det bygges ny bru parallelt med den gamle. Dette alternativet vil koste ca. 88 mill.kroner.

Å bygge ny kortere vei tvers over Dolmøya med høgbru øst for Kvernhusvik Skipsverft og vei til Barman, vil koste 183 mill.kroner. Da inkluderer denne prisen også en kompensasjon til Kvernhusvik Skipsverft. Denne er ikke konkretisert i noen eksagt sum i konsekvensutredningen som Hitra kommune nå presenterer.

Imidlertid, - fagfolk som Statens vegvesen har sjekket med, antyder at dette prisanslaget på 183 mill.kroner vil være det samme som en ny tunnel fra Stråmyra til Barman på Hitra-sida, vil koste. En slik løsning vil bli applaudert på Frøya, Kvernhusvik Skipsverft kan drive som i dag uten innskrenkinger i seilingsleden og kulturlandskap og naturmiljøet kan bli uberørt. Fritidshuseierne og beboere rundt Dolmsundet kan slå seg til ro med at de har en uberørt perle. Det utløser ingen kompensasjon til Kvernhusvik Skipsverft.

Finansiering av tunnelprosjektet vil naturlig nok kreve bomfinansiering.

Dette er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, heter det i konsekvensutredningen.

Teknisk komite på Hitra skal drøfte reguleringsplan og framlegg til offentlig høring i sitt møte førstkommende tirsdag.

HF har mer om dette i papiravisa fredag 22. februar.

Vi ser fram til en meningsfylt og saklig debatt.