Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2022 - Invitasjon til å søke om støttemidler

«Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet. Fylkeskommunen vil stimulere det lokale arbeidet, og ordningen med tildeling av tilskudd er et område som skal bidra til dette», skrive Fylkeskommunene i et brev til kommunene.

De oppfordrer kommunen til å gjøre denne tilskuddsordningen kjent blant ideelle organisasjoner/aktører i lokalsamfunnet.

Om tilskuddsordningen:

•Tilskuddsordningen retter seg mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

•Det kan søkes om tilskudd til trafikantrettede tiltak som for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid. Det kan også gis tilskudd til mindre tiltak på privat og kommunalt vegnett.

•Ordningen skal ikke finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon.

•Tilskuddsordningen skal ikke finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.

•Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 200.000 kr.

•Ved søknad om tilskudd til tiltak på vegnettet utover ansvarsområdet til søkeren, må det foreligge tillatelse fra vegeier.

Kriterier som vektlegges ved tildeling:

•Hvordan tiltaket vil bidra til det nasjonale målet om reduksjon av antall drepte og hardt skadde i trafikken, og hvordan tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet.

•Prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører.

•Tiltaket er rettet mot barn og ungdom.

•Tiltaket er innenfor en radius på 2 km fra grunnskoler.

Tilleggskriterier for søknader fra kommuner:

  • Tiltak som er forankret og prioritert i kommunale trafikksikkerhetsplaner blir foretrukket.

  • For mindre fysiske tiltak på kommunal veg er det et krav om minst 50 % egenfinansiering.