Svein Jarle Midtøy, prosjektdirektør Frøya kulturog kompetansesenter, jobber med å finne inntektskilder for å drifte kulturdelenav kultur og kompetansesenteret. Han regner med at driften i alle fall skal gåi balanse.

Lokale oginternasjonale forestillinger

- Vi sier at ambisjonen er å øke antallkinoforestillinger og antallet egenproduserte kulturforestillinger ikultursalen. Og vi ønsker å tilrettelegge for direkteoverføring avkulturarrangementer fra andre lokasjoner rundt om i verden, for eksempel operaeller konserter. Vi tar verden inn over oss med andre ord. Jeg tror publikumkommer til å  oppleve at det vilbli aktiviteter i kulturhuset hver eneste dag, sier Midtøy.

- Naivt åtro på overskudd

Men et eventuelt overskudd etter driftsutgiftenekan ligge langt frem i tid.

- Det ligger en inntekstkilde der, men også enkostnad. Jeg regner med at driften av kulturhuset innledningsvis vil gå ibalanse med litt kommunal støtte, og med overskudd etter noen år, forderigjennom redusere den kommunale andelen. Vi tenker kommersielt. Men det ernaivt å tro at et kulturhus skal drives med overskudd fra dag én. Derfortrenger vi flere ben å stå på, sier Midtøy.

Økt tilbudkan øke kommersiell aktivitet

Med det mener han øvrig aktivitet innenforveggene på kultur og kompetansesenteret samt omkringliggende fasiliteter ogmuligheter.

- Vi ser for oss at den økte aktiviteten isenteret innenfor kultur, opplevelse, kunnskap og innovasjon vil skape en arenafor ytterligere økt kommersiell aktivitet. Vi ser også muligheten for atnæringslivet bruker senteret til konferanser og kundepleie. Og at FoU miljøer brukerarenaen aktivt. Dette vil være en inntekskilde for senteret. Og koblingenmellom opplevelsessenter, laksesenter, visningssenteret i Froan og kommersielldeltakelse i fritidsfiske med fiskere på Mausund med mere kan utvikles til ettotalkonsept som gjør at senteret har flere ben å stå på, i tillegg tilsatsningen på Nasjonalt innovasjonssenter for havbruk, mener Midtøy.