Dette er et leserinnlegg signert Kristin Strømskag, nestleder Frøya Høyre:

FAU ved Sistranda skole uttrykte i leserbrev i Hitra-Frøya 4.april 2016 fortvilelse rundt forholdene på skolen. FAU viser til flere forhold som underbygger at skolen har kapasitetsproblemer. De pekte på at situasjonen ved skolen er en akutt trussel for elevenes pedagogiske og psykososiale rammer.

Rådmannens innstilling til Hovedutvalg for drift 12. april 2016, sak 18/6 Skole- og barnehagebruksplan, inkluderte overhodet ikke synet FAU ved skolen har på skolehverdagen. Rådmannens innstilling for å løse kapasitetsutfordringer var: Alt 0: Dagens situasjon. Ingen overføring av elever , og/eller vesentlige ombygginger i eksisterende bygningsmasse. Det er som om FAU og rådmann beskriver to helt ulike situasjoner. Dette påpekte undertegnede under behandlingen av saken.

Nok en gang viser rådmann i Frøya kommune at man ikke har tatt tydelige signaler fra skoleeier (politikere) på alvor. De siste årene er det gjennomført en årlig oppvekstdebatt i kommunestyret på Frøya. Hvert år er det påpekt at man ønsker å styrke skole-hjem samarbeidet.

Skole-hjem samarbeid har vært et statlig - og visstnok lokalt - fokusområde de siste årene. Foreldrenes rolle og påvirkningsmulighet på barnas forhold til skolen er gjentatte ganger påpekt som en suksessfaktor for en god skole, blant annet av skoleforsker Thomas Nordahl. Frøya Høyre anser oppvekst og skole som en av de største av kommunens kjerneoppgaver, noe som bør få stort administrativt fokus.

Men skole-hjem samarbeid er mer enn foreldresamtaler mellom foreldre til enkeltelever og kontaktlærer. Dette er samarbeid på individnivå. På systemnivå har vi skolens samarbeidsorganer, forankret i Opplæringsloven kapittel 11, §§ 11-1 og 11-4. FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg, og SU - Samarbeidsutvalget, er de formelle organene som på vegne av foreldregruppa skal involveres og har rett til å uttale seg i saker som omhandler elevenes arbeidshverdag. Dette er utmerkede arenaer til å få til dialog rundt det vi alle ønsker - det beste for barna våre.

Brevet fra FAU ved Sistranda skole viser igjen at dette ikke er fulgt opp. Tidligere har både FAU ved Dyrøy (28. mai 2015) og Nordskag oppvekstsenter (10.november 2014) sett behovet for å benytte media for å fremme sine syn. I 2013 valgte sågar et FAU ved Sistranda skole å fratre sine verv i "stille protest". Mitt inntrykk er at skole-hjem samarbeidet fungerer godt mellom FAU og virksomhetsledere, men at dette ikke fanges opp på rådmannsnivået.

Et velfungerende skole-hjem samarbeid på systemnivå gjør at FAU ikke har behov for å gå til media for å fremme sin sak. Her sitter det foreldre som ønsker, som alle andre foreldre, det beste for sine barn - og er villig til å kjempe for det. Deres engasjement på vegne av alle barna på Sistranda bør etter Frøya Høyres syn respekteres og inkluderes i vurderingene som gjøres i revideringen av kommunens skolebruksplan, både i forhold til kortsiktige og langsiktige løsninger.

Frøya Høyre ønsker at kommunen tar foreldres engasjement på alvor i saker som omhandler barna våre. Foreldre - og derigjennom FAU - skal behandles som samarbeidspartnere og ressurser i saker som omhandler skolehverdagen - ikke som en motpart. Dette kan løses gjennom åpne prosesser og en proaktiv holdning, så slipper man åpne leserbrev og hastemøter med ulike FAU i forkant av politisk behandling.

Frøya Høyre vil også foreslå at det opprettes et felles overordnet FAU i kommunen, på lik linje med Idrettsråd og Grendalagsråd, som involveres sammen med politikere, virksomhetsledere og administrasjonen i den forestående rulleringen av Skolebruksplanen. For de beste løsningene for barna våre.

Kristin Strømskag

Nestleder Frøya Høyre

Representant i Hovedutvalg for drift, Frøya kommune

Har du også noe på hjertet? Leserinnlegg sendes lokalavisa Hitra-Frøya på post@hitra-froya.no