Førskommende mandag er det avtalt fellesmøte mellom formannskapene på Hitra og Frøya, for å diskutere en mulig intensjonsavtale om sammenslåing.

I kveld møttes arbeidsgruppa i Hitra kommune, og de konkluderer med at det også vil være naturlig at formannskapet i Snillfjord blir med på dette møtet, da det er et innbyggerinitiativ på Sunde og Hemnsjela om å knytte den delen av Snillfjord til Hitra kommune.

Arbeidsgruppa i Hitra brukte kveldens møte til å gå gjennom et forslag fra ordfører Ole Haugen om en mer konkret utformet intensjonsavtale. Her foreslås det blant annet at de adminsitrative funksjonene knyttet til de ulike fagområdene fordeles og lokaliseres i dagens rådhus på Fillan og Sistranda. Men selve kommunesenteret (med rådmann- og ordførerkontor) foreslår man blir avgjort av sentrale myndigheter i forbindelse med det endelige vedtak om felles kommune. Videre foreslås det at navn på kommune, og kommunevåpen, skal fastsettes av en jury.

Frøya kommunestyre skal diskutere kommunereformen og mulig kommunesammenslåing i morgen. Forslaget fra arbeidsgruppa i Hitra er oversendt frøyaordføreren, og kan bli en del av morgendagens diskusjon.

Her er hele forslaget til intensjonsavtale som nå er foreslått av Hitra kommunes arbeidsgruppe:

Innledning

Denne avtale skal danne grunnlag for at Frøya kommune og Hitra kommune kan slå seg sammen 01.01.2020 sammen med deler av Snillfjord kommune. Det er kommunestyrene i de tre kommunene som vedtar om en slik sammenslåing kan gjennomføres, etter en forutgående rådgivende folkeavstemning på Frøya og Hitra den 25. april 2016.

1. Mål for kommunesammenslåingen

Den nye kommunen skal utvikles gjennom en innovativ prosess mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Målet er å utvikle en kommune med felles identitet og kultur, og som av innbyggere, næringsliv og omverden blir oppfattet å ha kvaliteter som livskraftig, attraktiv, rettferdig, likeverdig og inkluderende.

Hovedmål:

Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.

Styrke politisk deltagelse med et aktivt lokaldemokrati.

Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte.

Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere, for blant annet å oppnå å bli del av en større, mer attraktiv og mindre sårbar bo- og arbeidsmarkedsregion. Herunder skal det aktivt arbeides for å styrke samarbeidet og daglige forbindelser internt i Orkdalsregion og med våre nabokommuner på kystaksen Ørland – Kristiansund/Averøy.

Delmål:

Videreføre det beste i begge kommuner inn i den nye kommunen.

Utvikle kompetente fagmiljø som er i stand til å møte krav og forventninger fra lokale og sentrale myndigheter.

Sikre kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser.

Opprettholde attraktive nærmiljø, trygge oppvekstvilkår og gode omsorgstjenester for alle innbyggerne.

Tilstrebe en balansert utvikling i alle deler av kommunen.

Fylle rollen som samfunnsutvikler og legge til rette for verdiskaping og vekst.

Sørge for at hensynet til klima og miljø har en sentral plass i kommunale tjenester og forvaltning.

Tilrettelegge for gode og varierte kultur – og fritidstilbud, best mulig tilgjengelig for alle i kommunen

Harmonisere skatte- og avgiftsnivå i den nye kommunen.

Ivareta og utvikle samferdselstilbudet, deriblant hurtigbåt-, ferge- og  øvrige kollektivtilbud.

Forbedre infrastruktur som bredbånd, mobildekning, strøm- og vannforsyning.

Styrke rednings- og beredskapsfunksjoner, herunder mer ressurser innen det lokale politiet

Videreutvikle det videregående utdanningstilbudet, med basis i de  lokale videregående skolene

2. Rammer for gjennomføring

Inndelingslova av 2001 ligger til grunn for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres. Det opprettes en politisk sammensatt Fellesnemnd på syv personer, tre fra hver av Hitra og Frøya kommune kommuner og en fra Snillfjord. Denne nemnda får overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring. Det operative arbeidet skal utføres av en administrativt sammensatt prosjektorganisasjon fra både Hitra og Frøya og Snillfjord. Denne prosjektorganisasjonen avgrenses til tre fra administrasjon i både Hitra og Frøya, en fra administrasjon i Snillfjord og en tillitsvalgt fra hver av de tre kommunene. Prosjektorganisasjonens oppgave blir i henhold til nærmere beskrevet prosjektplan. Politikere, administrasjonen og tillitsvalgte skal ha definerte roller i forhold til hverandre.

Fellesnemnda etableres, og starter sitt arbeid etter at stortinget har fastsatt de nye kommunegrensene, våren 2017.

3. Kommunesenter og 1. linje tjenester

Det skal opprettholdes og videreutvikles gode 1. linje tjenester og servicetorg både på Sistranda og på Fillan.

De administrative funksjoner knyttet til de forskjellige fagområder (oppvekst, helse/omsorg, plan- og byggesak, tekniske tjenester og kultur) fordeles og lokaliseres i dagens rådhus på Fillan og Sistranda. Denne fordeling bør i størst mulig grad være faglig begrunnet, og det må være avklart og nærmere avtalt innen 15. april 2016.

Politiske møter i den sammenslåtte kommunen skal søkes vekselsvis avholdt i rådhuset på Sistranda og på Fillan. Det nye kommunestyrets møter skal også alterneres mellom Fillan og  Sistranda.

Lokalisering av kommunesenter bes avgjort av sentrale myndigheter i forbindelse med behandling og endelig vedtak om ny kommune. Lokaliseringen forutsettes å bli basert på mest mulig objektive kriterier og vurderinger. I kommunesenteret lokaliseres den øverste politiske og administrative ledelse (ordfører- og rådmannskontor).

4. Kommunenavn og kommunevåpen

Hverken Frøya eller Hitra bør brukes som navn på den nye kommunen. Innbyggerne involveres i prosessen med valg av nytt kommunenavn. Det endelige navnevalget fastsettes av en jury på åtte personer, hvorav leder av juryen utnevnes av Fylkesmann. De øvrige syv oppnevnes politisk med h.h.v. tre personer utnevnt av Frøya kommunestyre, tre personer utnevnt av Hitra kommunestyre og en person utnevnt av Snillfjord kommunestyre.

Nytt kommunevåpen utformes etter en nærmere beskrevet konkurranse, og avgjøres av samme jury som nevnt ovenfor.

5. Prinsipper for organisering av den nye kommunen

Det er et mål å lage en enkel og kostnadseffektiv administrativ struktur, med politisk demokratisk forankring. De tre kommunene er ikke organisert likt, slik at strukturen vil bli noe forskjellig i forhold til i dag. Den nye kommunen skal ha som utgangspunkt at tjenestestrukturen opprettholdes som i dag.

6. Ansatte

En viktig målsetting med kommunesammenslåingen er en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon med attraktive og utviklende arbeidsplasser for ansatte. For å nå dette målet blir det avgjørende å utvikle en løsningsorientert og fleksibel organisasjon. Ingen skal sies opp som en konsekvens av kommunesammenslåingen. Nedbemanning løses gjennom omplassering og naturlig avgang.

7. Kommunestyret

Den politiske styringsmodellen skal være i henhold til formannskapsmodellen. Antallet politikere i det nye kommunestyret skal være stort nok til å kunne gi god politisk, geografisk og demografisk representasjon. Det nøyaktige antallet utredes fram mot sammenslåingstidspunktet, dog bør ikke dette antallet overstige 31 representanter.

8. Bruk av disponibel formue fra de to kommunene

Disponibel formue fra de to kommunene skal disponeres av det nye kommunestyret til beste for innbyggerne i den nye kommunen.

I perioden frem til en endelig sammenslåing skal kommunene orientere hverandre så tidlig som mulig gjennom en fremtidig fellesnemnd om aktuelle investeringsprosjekt som kommunene arbeider med. Dette gjelder prosjekter med en kostnadsramme på over kr 1,0 mill. Informasjon skal komme senest 1 måned i forkant av et eventuelt vedtak i kommunestyret.

9. Folkeavstemning

Kommunene gjennomfører en rådgivende folkeavstemning samtidig for både Frøya og Hitra den 25. april 2016.

10. Særlig om Snillfjord kommune

Det vises til innbyggerinitiativ i og vedtak om å utrede deling av Snillfjord kommune. Dersom dette fører fram til avklarende vedtak og realisering, så vil denne avtale innebære at en del av Snillfjord kommune blir med i en sammenslått Hitra og Frøya kommune. Det legges til grunn at den aktuelle delen er den som innbyggerinitiativet omhandler, og som Snillfjord kommune benevner som valgkretsen Sundan/Hemnskjela. Dersom det er aktuelt med å innlemme en større del av kommunen, så må dette avklares innen 15. april 2016.

10. Behandling og framdrift

Det forutsettes at intensjonsavtalen behandles og godkjennes av kommunestyrene i samtlige av de tre kommunene, samtidig og innen 15. april 2016. Deretter blir den å bruke som basisdokument for folkeavstemningen og den videre oppfølging fram til nærmere avtaler er etablert og endelige vedtak om sammenslåing/deling er fattet (før 1. juli 2016)