Regjeringen ønsker å endre eiendomsskatteloven. Denne gjelder beskatning på verker og bruk, hvor det foreslås at produksjonsutstyr og arbeidmaskiner tas unna beskatningen. Endringene er nå ute til høring, og kommenede tirsdag skal formannskapet i Frøya behandle saken. Rådmannen innstiller på at Frøya kommunes primærstandpunkt bør være et loven ikke endres. Kommunen vil ved endring få et skattebortfall på 1,1 millioner kroner i året, penger som i dag brukes kommunens tjenesteproduksjon.

Det gjør også et poeng ut av at vannkraft skal betale skatt som i dag, men at det ut fra endringsforslaget ser ut til vindkraftanlegg i det vesentlige fritas fra beskatning.