I pressemeldingen heter det videre:

Hitra kommune har de siste 6 årene årene forvaltet betydelige midler langsiktig i aksje- og rentemarkedene i Norge og utlandet. I denne perioden har kommunen opplevd både nedturer og oppturer avkastningsmessig. I 2002 måtte kommunen eksempelvis bokføre et tap, mens årene etter har alle gitt stor positiv avkastning. Kommunen har i løpet av den siste tiden tatt grep for å hindre at kommunens tjenesteproduksjon blir sårbar for store variasjone i avkastningen.

”Forvaltningen av midlene har gjennom hele 6 årsperioden vært bygget opp rundt noen sentrale målsetninger”, forklarer rådmann Linda Vibeke Kiønig.

For det første skal avkastningen over tid sørge for at opprinnelig plassert grunnkapital opprettholder sin kjøpekraft. ”Våre langsiktige midler kommer i all hovedsak fra salg av aksjer i TrønerEnergi, og er på en måte våre innbyggeres arvesølv”, sier Kiønig.

”Det er derfor viktig at våre barn og unge som er fremtidens politikere har samme porteføljestørrelse i reell kroneverdi som dagens politikere har”. Videre skal en del av avkastningen benyttes til å opprettholde et bufferfond som gjør kommunens tjenesteproduksjon uavhengig av utviklingen i porteføljen. Bufferfondet skal være av en slik størrelse at kommunen tåler flere år på rad med svak eller negativ avkastning.

”Vi ønsker aldri å komme i en situasjon at vi må kutte tjenester som følge av at avkastningen uteblir”, sier Kiønig.

Hitra kommunes investeringsstrategi er utformet på bakgrunn av kommunens målsetninger og risikobærende evne. Overordnet fokus er at de langsiktige midlene skal gi Hitra kommune gode og stabile tilskudd over tid, samtidige som kommunen evner å håndtere negative verdiendringer som vil komme.

”Det er viktig at kommunen i forvaltningen har et langsiktig perspektiv og lite fokus på daglige svingninger”, sier Kiønig. Kommunens portefølje består av mange forvaltere og investeringsprodukter som samlet har gitt solide bidrag til den gode avkastningen.

I forvaltningen søkes det etablert en stor grad av stabilitet og forutsigbarhet knyttet til størrelsen på beløpet som skal tilføres kommunen årlig. ”Vi ønsker også å være gode på å beherske negative år, og derfor har vi lagt stor vekt på å ha et godt system rundt innfasing av avkastning i kommunens økonomi for øvrig”, sier Kiønig i pressemeldingen.