Det er på det 155 dekar store området mellom Hamos i sør og brannstasjonen i nord hvor Fillan næringspark er tenkt plassert. Pro Invenia er engasjert av Kama Eiendom og Hitra anleggservice, som har utarbeidet et planprogram for næringsparken. Det er tre private grunneiere til området, i tillegg til at kommunen eier en boligtomt øst i planområdet.

I tillegg til boligtomten, har EH-bygg to store haller i området hvor Posten har tilhold i det ene av disse byggene. I plantegningen ønskes planområdet regulert til næringsområdet i sin helhet, med unntak av den kommunale boligeiendommen og en mindre del av området i nord-øst som er tenkt til bolig/forretning. Ut fra plantegningen kan det synes som at det vil pågå bergverksdrift helt opp til turstien "Blåskogstien", som er nært opp til eksisterende boligfelt. Dette bekymrer Fylkeskommunen.

Høringsfristen gikk ut før påske, og flere offentlige instanser har kommet med innsigelser og merknader. Lokalavisen har fått kjennskap til at tre instanser har kommet med innspill, og fått innsyn i dette.

Steinbrudd nært boligområde kan bli konfliktfylt

Fylkeskommunen ser på det planlagte masseuttaket i planprogrammet som beskriver at 50 000 kubikkmeter skal kjøres ut i løpet av en driftstid på 7 – 10 år. Fylkeskommunen oppfatter at planprogrammet tar lite hensyn til beboerne i Fillan boligfelt, som også tidligere har opplevd ulemper i forbindelse med driften i Hitra Bergverk.

Fylkeskommunen mener det er spesielt viktig at hensynet til nærliggende boliger blir ivaretatt, og at planprogrammet tar svært lite hensyn til beboerne i Fillan boligfelt. Disse beboerne har også tidligere har opplevd ulemper i forbindelse med driften av Hitra Bergverkskriver Fylkeskommunen i sin uttalelse.

Et steinbrudd så tett opp til et boligområde vil av erfaring være konfliktfylt, og fylkeskommunen mener planen for næringsparken vil medføre store konsekvenser for nærmiljøet både når det gjelder støy og støvpåvirkning. Ut fra hensynet til nærliggende boliger sette fylkeskommunen spørsmålstegn om det er riktig å gå videre med planen med bakgrunn i plantegningen.

Fylkeskommunen mener også at planen for næringsparken bør inneholde reguleringsbestemmelser som ikke åpner for virksomheter i det nye næringsområdet som konkurrerer med sentrum.

Må redegjøre for støy og støv

Også Fylkesmannen har også merket seg at masseuttak av stein er tenkt nært opp til eksisterende boligfelt. Ettersom pukkverket kommer nærmere enn 200 meter fra boligene krever Fylkesmannen at anlegget skal støyberegnes. Eventuelle problemer med støvflukt må også beskrives i planbeskrivelsen. Det finnes også dyrkbar mark innenfor planområdet. Fylkesmannen skriver at produksjonspotensialet til den dyrkbare jorda må vurderes.

Plass til venstresvingefelt

Statens vegvesen krever at det skal redegjøres for støybildet i området både før og etter støyskjerming, hva som skal støyskjermes og hvilke støyreduserende tiltak som må gjennomføres for å tilfredsstille gjeldende krav. I tillegg krever Statens vegvesen at adkomsten til næringsparken reguleres som et T-kryss, og at det er aktuelt at Fv 714 utvides for å gi plass til venstresvingefelt.

Videre saksgang

Pro Invenia skal nå revidere planprogrammet før det oversendes til kommunen for videre behandling. Deretter vil foreslått reguleringsplan bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil bli anledning til å komme med innsigelser og merknader før videre politisk behandling. Verken kommunen eller Pro Invenia kan si noe til lokalavisen om hvor lang tid denne prosessen vil ta.