Hitterværinger synes sitt kommunesentrum fremstår betydelig mer attraktivt enn det personer bosatt i kommuner av til-svarende størrelse ellers i landet synes om sitt kommunesentrum (snitt på 67 mot snitt på 53).

Sammenlignet med sentrumsattraktiviteten til andre kommuner i Sør-Trøndelag (snitt på 66), fremstår Fillan omtrent like attraktivt.

Det er Sentio Research som gjennom sin Borgerundersøkelse “Attraktive sentrum” har utført 9000 intervju over hele landet. Av disse er 400 personer fra Hitra kommune over 15 år. Intervjuene ble gjennomført i perioden i august

Hitra tar en suveren ledelse i gruppe

Adm.dir. Arve Østgaard i Sentio Research forteller at Hitra i denne undersøkelsen tar en suveren ledelse i sin gruppe som tilsvarer sammenlignbare kommuner i landet.

- Vi har målt sentrumsattraktivitet i Hitra kommune. Fillan oppnår en skåre på 67. Dette er en mye bedre skåre enn normalen for kommuner på samme størrelse. Og det er mye bedre enn snittet for Norge totalt, påpeker Østgaard.

Undersøkelsen

I undersøkelsen har intervjuobjektene fått dette spørsmålet: “Det er viktig for kommunen med et attraktivt sentrum. Sentrum på Hitra er Fillan. I hvilken grad synes du Fillan fremstår attraktivt i dag?”

Fire prosent svarte i svært liten grad, fire prosent i liten grad, mens 30 prosent svarte “Både og”.

36 prosent av de som ga sitt uttrykk fro Fillan, svarte “I noen grad”, mens 23 prosent sa at Fillan sentrum i svært stor grad fremstår som attraktivt.

To prosent svarte “Vet ikke”

Kvinner og Eldre mest fornøyd

Ser vi nærmere på hvilke grupper som er mest fornøyd, viser det seg at kvinner er litt mer fornøyd enn menn.

I kategoriene “I noen grad” og “Svært stor grad” finner vi 55 prosent av mennene, mens andel av kvinner i denne gruppen er hele 63 prosent.

Når det gjelder aldersgruppene, er de eldste mest fornøyd. Av de over 65 år, sier 71 prosent at de er i noe grad eller svært godt fornøyd med Fillan sentrum. Av de under 50 år, er om lag halvparten i samme kategori.

Bosted

Undersøkelsen avslører også hvem på Hitra som er best fornøyd med Fillan sentrum. Her scorer, kanskje ikke overraskende, fillenserne, best med hele 70 prosent i gruppen “I noen grad” og “Svært stor grad”. Deretter følger Hestvika og Dolmøy (67 %), Melandsjø (64), Ansnes (52 %), Knarrlagsund (50 %), Kvenvær (50 %) og Sandstad (46 %)

Landet

Sammenlignet med Sør-Trøndelag og med kommuner av tilsvarende størrelser i resten av landet, kommer Hitra godt ut med en snittscore på 67 (av 100 mulige). Sør-Trøndelag har 66, mens landets kommuner med færre enn 5000 innbyggere, får et snittscore på 53 av 100 mulige.

Denne illustrasjon hviser hvilke grupper som er mest fornøyd med Fillan (0=svært lite attraktivt, 100=svært attraktivt)