OTV Rådgiving har på oppdrag fra Frøya kommune analysert situasjonen i pleie- og omsorgstjenesten knyttet opp til hvordan man skal utvikle tjenestene i framtida.

Samme uke som man feiret 30-årsjubileet til Frøya sykehjem, presenterer Ottar Vist fra OTV Rådgiving rapporten for Frøya kommunestyre. En rapport som inneholder vurderinger av 30-årsjubilanten:

«Registrert misnøye med de fysiske rammene de ansatte har for å yte omsorg. Og bokvaliteten er heller ikke slik den burde være (...) Beboerrom uten eget bad er ikke ønsket standard, verket ut fra dagens forventninger eller forventninger hos morgendagens tjenestemottakere» står det i rapporten, som i sine anbefalinger til kommunen har et eget punkt vedrørende sykehjemmet:

«Bør vurdere: renovering eller sanering og eventuelt nybygg (...) De fysiske rammene er ikke ideelle. Dette bør Frøya kommune ta tak i relativt omgående.»

Rådgivingsfirmaet poengterer at de ikke har teknisk kompetanse, og går ikke inn på konkret hva som bør gjøres med sykehjemmet.

Rapporten ser på måten Frøya kommune har innrettet sine pleietjenester. Her poengteres det at Frøya har en institusjonsrettet omsorg. Det vil si at kommunen i større grad enn landsgjennomsnittet gir sitt tilbud på sykehjem. Frøya kommune bruker også mer penger per mottaker enn snittet.

[M]

Folk tenker at omsorg skal skje i institusjon

Frøya har tradisjon for at heldøgns omsorg skjer på sykehjem, men har startet en dreining over til omsorgsboliger. Startskuddet for dette var ved byggingen av omsorgsboligene i Beinskardet.

Rapporten påpeker at det fortsatt er en kultur og oppfatning av at heldøgns omsorg skal gis i institusjon. Denne oppfatningen finner man både blant ansatte i pleietjenestene og hos befolkningen ellers.

«Dersom innbyggerne fortsatt har en oppfatning om at det kun er sykehjemmet som er egna bo-arena for å kunne få trygg heldøgns omsorg, har kommunen utfordringer»

Sykehjemmet bør derimot rettes inn mot korttidsopphold, medisinsk behandling og terminalpleie, og ikke være en boform.

- Bedre enn sitt rykte

Ottar Vist poengterer i sin orientering til kommunestyret at pleie- og omsorgstjenesten er generelt god, og som i alle andre kommuner han har gjort analyser, er den bedre enn sitt rykte. Men at man har utfordringer som kommunen må ta tak i. Men den største utfordringen for Frøya ligger ikke å følge opp de eldste.

- Utfordringene blir større for befolkningen fra 0 til 67, og de som trenger oppfølging i forhold til rus, psykisk helse, folkehelseproblematikk, frafall fra videregående skole og innvandrerhelse, sa Vist.

Anbefaler sentralisering

Rapporten er veldig klar på at oppbyggingen av omsorgsboliger for heldøgns omsorg bør skje sentralt. I anbefalingene ligger det med andre ord en anbefalinging om å sentralisere:

«Det er realistisk å legge opp til en utbygging av heldøgnstilbud for brukere desentralisert. Dette må skje på ett sted sentralt i kommunen (...) erfaringer fra andre distriktskommuner viser at tilretteleggelse i sentrum reduserer presset både på kommunale bosteder og de ambulerende hjemmetjenestene.»