Nå etableres en tenketank for å finne løsningene som reduserer samfunns- og miljøkostnadene fra framtidens enorme sjømateksport fra regionen.

Halvparten av norsk oppdrettslaks produseres i dag i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. I løpet av tre tiår, er målet at havbruksproduksjonen i Midt-Norge skal femdobles. Veksten har potensial til å skape problemer for samfunnet, påpeker initiativtakerne til den nye tenketanken Tenketank Midt-Norge Sjø.

– Den forventede volumveksten er mye større enn vi klarer å forestille oss. Og nesten alt som produseres, skal eksporteres. Fortsetter vi på samme måte som i dag, vil det passere en laksetrailer hvert 2. minutt gjennom Klett-krysset sør for Trondheim, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS i en pressemelding.

Han leder samarbeidsprosjektet transPORT2050 mellom de fire interkommunale havneselskapene Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH), Trondheim Havn IKS (TH), Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) og Helgeland Havn IKS (HH). Målet er å flytte deler av sjømateksporten fra vogntog til skip. Flere er bekymret for hva en eksportvekst på 500 prosent kan medføre av behov for vei-investeringer og menneskelige kostnader.

Trafikkulykkene

Under Aqua Nor presenterte prosjektet sine framtidsscenarier for samferdselspolitikere og byråkrater i Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag, samt Møre og Romsdal. Flere er bekymret for hva en eksportvekst på 500 prosent kan medføre av behov for veginvesteringer og menneskelige kostnader.

- I en rapport fra i fjor, dokumenterte Transportøkonomisk institutt (TØI) at tunge kjøretøyer er involvert i 35 prosent flere dødsulykker i Norge enn i Europa for øvrig, skriver Tenketank Midt-Norge Sjø.

– Hvem tar ansvaret for den neste ulykken? spør Einar Hjorthol, havnedirektør i Trondheim.

– Vi ønsker selvfølgelig veksten i kystnæringene velkommen. Men det er åpenbart at vi må tenke nytt på transportsiden. Sjømateksport til Europa på kjøl synes å være en del av løsningen, sa Tomas Iver Hallem, fylkesråd for samferdsel i Nord-Trøndelag, etter å ha fått presentert framtidsbildene fra transPORT2050.

Ifølge tenketanken ga Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal under møtet grønt lys for etableringen av et samarbeidsforum som skal finne framtidige eksportløsninger uten for høye samfunns- og miljøkostnader. Den såkalte Tenketank Midt-Norge Sjø skal bestå av både produsenter, transportører, kunder og vareiere, samt myndigheter. Tenketanken skal ledes av Bellona.

– Vi har et godt utgangspunkt. Alle ønsker det samme; økt verdiskaping og sysselsetting til lavest mulig kostnad for samfunn og miljø, sier Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver for sjøfart i Bellona.

– Mer sjøtransport er en forutsetning for å håndtere den forventede eksportveksten av sjømat fra Midt-Norge. En femdobling av lastebiltransporten er rett og slett ikke akseptabelt, hverken utfra et miljømessig eller trafikksikkerhetsmessig ståsted, sier han.

Første innspill i januar

Tenketank Midt-Norge Sjø gir sjømatprodusenter, kjøpere, transportører, havner og lokale myndigheter en mulighet til å finne de gode løsningene. Flere mener dette kan være et ypperlig fellesprosjekt for det nye Trøndelagsfylket.

Tenketanken skal presentere sitt første innspill til en bærekraftig eksportløsning for midtnorsk sjømatnæring under Trøndelagsmøtet i januar 2018.