Sammenlignet med samme kvartal i fjor, er sykefraværet på Hitra gått ned fra 7,1 til 6,5 prosent, mens det på Frøya har gått litt opp (fra 6,6 til 6,8 prosent)

De to siste kvartalene av 2011 sank sykefraværet i Sør-Trøndelag og ved utgangen av året var det legemeldte fraværet på 5,5 prosent. Det er en nedgang på ni prosent sammenlignet med samme kvartal i 2010 og det laveste fraværet på over ti år.

– De nye oppfølgingsreglene gjør at flere får tidligere oppfølging når de blir syke, sier direktør i NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Sykefraværsoppfølging

Sykefraværet i fylket har vist en synkende tendens siden lovendringene knyttet til sykefraværsoppfølgingen trådte i kraft 1. juli 2011. Tidlig og tett oppfølging og godt samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV og legene er oppskriften på å få sykmeldte raskere tilbake i arbeid, mener NAV.

– Vi ser at stadig flere får god oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen. Det betyr at flere kan jobbe noe og utføre deler av arbeidet sitt, enten ved å jobbe kortere dager eller ved å bruke lenger tid på arbeidsoppgavene, sier Wigum.

Klarere sykefraværsregler

Etter innføringen av nye regler for oppfølging av sykemeldte har det både blant virksomheter og sykmeldere vært usikkerhet knyttet til praktisering av reglene. Myndighetene og IA-partene har derfor blitt enige om presiseringer og tiltak som skal gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere å praktisere.

Sykefraværet ned 12 prosent i Trondheim

Tydal har lavest sykefraværet i fylket med 4,0 prosent, etterfulgt av Røros med 4,3 prosent og Roan og Agdenes, begge med 4,4 prosent. Sistnevnte kommune har størst nedgang sammenliknet med fjoråret. Det høyeste fraværet finner vi i Bjugn med 7,7 prosent. Trondheim har et sykefravær på 5,2 prosent. Det er en nedgang på 12 prosent, og kommunen ligger med det under snittet for fylket.

Kjønn og alder

Sykefraværet blant kvinner sank med 7,1 prosent ligger nå på 7,4 prosent. Med unntak av kvinner under 19 år og mellom 35-39 år er det nedgang i alle aldersgrupper. Fraværet synker mest i gruppen 30-34 år. Blant menn er sykefraværet på 4,1 prosent, en nedgang på 12,2 prosent sammenlignet med fjoråret. Med unntak av den yngste aldersgruppen under 19 år, synker sykefraværet i alle aldersgrupper, og størst nedgang er det i gruppen 40-44 år.