Sløydsalen på Fillan skole ble sist oppusset i 2000. Nå trenger den en renovering som er priset til 50.000 kroner. Dette i følge saksframlegget til formannskapet:

«...for at avdelingen skal kunne brukes av elevene iht. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv, samt for arbeidstakerne iht. HMS-forskriften / arbeidsmiljøloven må renovering foretas snarest»

Det er ikke avsatt midler til tiltaket i årets budsjett, og rådmannen ba derfor politikerne om en ekstrabevilling. Men det gikk ikke formannskapet med på. Mot en stemme (Per Ervik - PP) vedtok de at nødvendige tiltak skal gjennomføres innenfor gitte budsjettrammer, eventuelt gjennom revidert budsjett.