Frøya kommune er ilagt et gebyr på 100.000 kroner fra Klagenemdafor offentlige anskaffelser(KOFA) for å ha kjøpt vaskeritjenester uten åkunngjøre tjenesten slik anskaffelsesregelverket krever.

Det som er litt spesielt er at det er Norges Miljøvernforbund  ved Kurt Oddekalv som har klagetkommunen inn for KOFA.

- Fortjener straff for miljøskadelig virksomhet

- Frøyas ordfører(tidligereordfører Hans Stølan, journ.anm) har uttalt at han er villig til å lavillaksen dø ut av hensyn til fiskeoppdrettsnæringen. Frøya er en av de storefiskeoppdrettskommunene her i landet. Det er åpenbart at de fortjener strafffor den skaden som gjøres på det marine liv. NMF sjekket anskaffelsene tilFrøya kommune og så at de hadde brutt regelverket. Klagen som vi har sendt inntil Klagenemnda for offentlige anskaffelser har nå resultert i en fortjent botpå 100.000 kr for Frøya kommune. En bot NMF har påført dem pga miljøskadeligvirksomhet, skriver Kurt Oddekalv på NMF sin  nettside.

- Alvorlig brudd på innkjøpsregelverket

KOFA begrunner det store gebyret slik:

Kommuneninngikk i 2001 en avtale om vaskeritjenester. Avtalen ble videreført i 2004,uten at kontrakten ble kunngjort. Klagenemnda anså manglende oppsigelse avavtalen som en ulovlig direkte anskaffelse, og ila Frøya kommune et gebyr på100 000 kroner. Gebyret utgjorde ca. 8,4 prosent av anskaffelsens verdi.

Ulovligedirekte anskaffelser anses som det mest alvorlige bruddet på det offentligeinnkjøpsregelverket fordi manglende kunngjøring helt unntar kontrakten frakonkurranse. Manglende konkurranse kan føre til at det offentlige bruker merpenger enn nødvendig ved kjøp av varer eller tjenester, eller at man ikke fårdet beste tilbudet.

Regelverketskal også sikre at allmennheten har tillit til at offentlige tjenesteoppdragtildeles på en effektiv og objektiv måte, og at det er størst mulig grad avlikebehandling av private leverandører.

– Gebyret er gitt fordi Frøyakommune innklagede ikke synes å ha hatt et bevisst forhold tilanskaffelsesregelverkets, herunder kunngjøringspliktens betydning, sier AnnelineVingsgård, sekretariatsleder i Klagenemnda for offentlige anskaffelser.