Det er Telia Norge AS som søker Hitra kommune om tillatelse til oppføring av basestasjon for mobil telekommunikasjon bestående av en telemast med høyde på ca 31 meter, samt utstyrshytte på ca 7 kvm på Andersskogan mellom Kvenvær og Forsnes på sørvestsiden av Hitra.

Dispensasjon

Den planlagte basestasjonen ligger i kommuneplanens arealdel innenfor område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, der det er forbud mot spredt bolig-, og fritidsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring. Det omsøkte tiltaket ligger dessuten innenfor 100-metersbeltet til sjø.

Med bakgrunn i dette måtte søknaden behandles som dispensasjon fra kommuneplanen. Saken var opp til behandling i teknisk komite tirsdag, og der sa en enstemmig komite ja til ny mobilmast.

Komiteen begrunner vedtaket med at hensynet til kommuneplanens arealdel ikke vurderes å bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge den omsøkte dispensasjonen. Dette med bakgrunn i at etablering av viktig samfunnsnyttig infrastruktur veier tyngre enn en eventuell negativ visuell effekt knyttet til høyden på masta, og at verdien av området til landbruks-, natur- og friluftsformål ikke blir svekket.

Vil gi svært god dekning

Mast og hytte skal plasseres med helikopter på plasstøpt fundament ved Lønsåsen. Plasseringen er valgt ut fra radiotekniske årsaker. Ved å plassere basestasjonen her, vil den gi dekning for et størst mulig areal, og på den måten vil området spares for oppføring av flere basestasjoner.

I følge Telia tilsier radioplanlegging at denne plasseringen vil gi svært god dekning for et stort område. Basestasjonen vil bedre dekningen for mobil tale og mobil datatrafikk (GSM, UMTS/3G og LTE/4G).