En oversikt over grunnskolepoeng i kommunene siden 2007, viser at Hitra nå har en positiv utvikling. Siste år nådde kommunen opp i landsgjennomsnittet.

Dette er grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng, eller resultater i grunnskolen, regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet etter grunnskolen, legges sammen og deles på antall karakterer slik at en får et gjennomsnitt. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. (Karakterskalaen er 1-6, der beste karakter er 6).

Har alle elevene 4’ere i alle fag, blir dermed grunnskolepoengene 40.

41,1

Oversikten over grunnskolepoengene for perioden 2007-2016, viser at Hitra starter lavt, men scorer bra i tre år før resultatene igjen daler ned til ca. 37. Siste år gjorde imidlertid Hitra et solid hopp opp til 41,1 poeng, noe som er likt med landsgjennomsnittet.

Frøyatallene svinger også fra år til år, men tallene ligger hvert år godt under landsgjennomsnittet som i perioden varierer mellom 39 og 41 poeng.

- Grei målestokk

Avtroppende kommunalsjef for oppvekst i Hitra kommune, Kjell Roar Sæther, er naturligvis godt fornøyd med siste års resultat.

- At vi er oppe på landsgjennomsnittet er noe vi må være fornøyde med. Men målet er uansett å bli bedre enn snittet, legger han til.

Sæther mener grunnskolepoengene gir en grei målestokk på elevenes kompetanse når de forlater grunnskolen.

- I forhold til nasjonale prøver som baseres på enkeltprøver, gir grunnskolepoengene en god pekepinn på hva elevene har oppnådd gjennom 10 års skolegang. Jeg mener derfor grunnskolepoeng er mest interessant for oss når det gjelder å måle kvalitet.

På spørsmål om hva som er årsaken til de gode tallene, mener Sæther det er flere forklaringer.

- Jeg har inntrykk av det over lengre tid er jobbet godt i oppvekstsektoren. Både elever, lærere og hele skolesystemet skal ha honnør for innsatsen.

God jobbing

Samtidig understreker han at det ikke bare er god jobbing på 10. trinn som gir godt utslag.

- Grunnskolepoengene viser kvaliteten på elevene vi sender fra oss til videregående skole. Og skal grunnskolepoengene blir gode, må det arbeides godt på alle plan helt fra barnehagenivå. Først da kan elevene gå ut av grunnskolen med gode karakterer, poengterer Kjell Roar Sæther.

Naturlige variasjoner

Selv om resultatet for 2016 er godt for Hitra, vil ikke kommunalsjefen slippe jubelen helt løst.

- Etter at vi har ligget lavt noen år, er det selvsagt oppmuntrende at pila peker den riktige veien. Men vi må vise resultater over tid før vi kan være helt fornøyde. Med små årskull med underkant av 60 elever, kan nemlig gjennomsnittstallene fort endre seg, forklarer Sæther.

Dette er fordi gjennomsnittskarakteren i større grad vil påvirkes av enkeltelevers resultat når det er få elever på en skole eller i en kommune.

- Med få elever i kullet, kan noen få flinke elever kan løfte snittet vesentlig. Derfor vil nok tallene svinge fra år til år. Men vi skal i hvert fall arbeide jevnt og trutt videre for å hjelpe elevene fram til gode avgangskarakterer, lover Kjell Roar Sæther som nå er gått over i stillingen som personalsjef i Hitra kommune.