Dagens virksomhet med to relativt små anlegg innebærer mange millioner kroner i ekstrakostnader. Dette fremstår som urasjonelt og lite markedstilpasset, ikke minst når det gjelder logistikk og transport.Innspill fra de tillitsvalgte som har gått imot nedlegging av et av anleggene, har vært med i vurderingene helt til den endelige avgjørelsen ble fattet av styret 26. februar. Styret mener at både ut fra en helhetsvurdering og de beregninger som er gjort, kan selskapet effektivisere og redusere utgiftene med tosifrede millionbeløp årlig i primærforedlingen i Midt-Norge ved å samle slakte- og pakkerikapasiteten på Ulvan. Samtidig beklager styret at beslutningen betyr nedlegging av vel 30 arbeidsplasser i Osen. Ved å øke kapasitet og bemanning på Ulvan med bare et halvt skift vil slaktekapasiteten kunne økes fra dagens 18.000 tonn til nærmere 35.000 tonn. De fleste av dem som mister jobben i Osen, vil få tilbud om ny jobb i Ulvan, mens mange av de øvrige vil få tilbud om andre ledige stillinger i Marine Harvest.

Årsaken til at Marine Harvest må redusere antall primærforedlingsanlegg i Trøndelag, er blant annet en generell svikt i lakseprisene og at selskapet mer enn noen gang før trenger rasjonelle, effektive og markedstilpassede driftsopplegg. Den teknologiske utviklingen innenfor slakteri og foredling gjør anleggene stadig mer automatisert. Dette øker også kapasiteten og gjør at stadig større volum ved samme anlegg er kostnadseffektivt.