Frøya kommune skal nå levere sin prioriteringsliste for transportplanen til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Saken behandles i formannskapet i morgen (tirsdag) før den vedtas i kommunestyret. Prioriteringene har vært drøftet i formannskapet også tidligere. Slik ser lista i innstillingen fra administrasjonen ut (med begrunnelser):

1. (omlegging Flatval/ gangvei Dyrvik - Hellesvikan)

Fv. 716 gjennom Flatval er en veg som på ingen måte har en standard sett i forhold til den trafikkøkning vi har hatt i forbindelse med tungtrafikken til nytt lakseanlegg på Nordskag. Her må det tidlig i planperioden avsettes midler til omlegging av fylkesvegen bak Flatval, samt ferdigstillelse av g/s-veg fra Nabeita skole til Flatval. Her har kommunen allerede foretatt regulering og det er nå egengodkjent reguleringsplan for denne vegomleggingen inkl. g/s-veg.

Frøya kommune har godkjent reguleringsplan for g/s-veg langs Fv. 714 Dyrvik – Hellesvik. Det vises til at dette prosjektet er oppstartet og må ferdigstilles. Dette prosjektet må prioriteres i planperioden i likhet med g/s-veg fra Nabeita skole til Flatval. I tillegg vil kommunen starte opp reguleringsplanlegging for g/s-veg Melkstaden(Sistranda) – Hamarvik langs Fv. 714. Alle disse strekningene har stor andel av tungtrafikk og er samtidig skoleveg og må derfor tas inn i handlingsplanen.

2. (rutetilbudet øyrekka)

Rutetilbudet til øyrekka må forbedres, ikke minst gjelder dette tidligere avganger fra øyrekka og innover og senere avganger i retur, enn det som er tilfelle i dag. Dette må innarbeides i de nye rutene i forbindelse med ny konsesjon fra 2014.

Det må settes inn ei ferje med større kapasitet enn hva nåværende ferje har, og behovet for dette er særlig i helger og i sommerhalvåret. En ny ferje må ha salong over dekk av hensyn til komfort og opplevelser av øyrekka under reisen. Universell utforming kreves. Flere parkeringsplasser og et venterom må ordnes på Dyrøya.

3. (Titran bru)

Titran bru er en flaskehals og et trafikkfarlig punkt på Fv 410, hvor det har vært dødsulykker.

Her må vegen legges om og det må enten legges ned kulvert eller bygges ny bru. Dette er et forhold som ved flere anledninger er påpekt av kommunestyret.

4. (direktebåt Ørlandet)

Frøya kommune har i dag ingen direkte hurtigbåtforbindelse til Trondheim. Vi har i dag kun

Kystekspressen og dette tilbudet må minst opprettholdes som i dag. I tillegg bør det i forbindelse

med utbygging av kampflyplassen på Ørlandet igangsettes en direktebåtrute med Sistranda som endepunkt. Dette vil kunne åpne for dagpendling fra øyregionen til Ørlandet og motsatt.

5. (generell framkommelighet)

Fremkommeligheten på en del delstrekninger på våre fylkesveger som følge av dårlig vegdekke er svært vanskelig og utbedring av dekke og vertikalkurvaturen(store setninger) må tas inn i handlingsplanen. Dette gjelder spesielt Fv 413 Strømøybotn - Dyrøy ferjekai, Fv 410 Nordskag – Titran, da spesielt på strekningen Måsøval – kryss til Bua. Den siste strekningen har store setninger og er trafikkfarlig slik tilstanden er i dag. For Fv. 413, så gjelder dette hovedatkomsten til Dyrøya som etter den nye anbudsrunden skal være trafikknutepunktet til øyrekka.

6. (oppgradering fergeleier)

I høringsutkastet kan kommunestyre ikke se at ferjekaiene på Dyrøy, Sula og Mausund er tatt med i oversikten når det gjelder oppgraderingsbehov. Det må her nevnes at disse ferjekaiene mangler både toalett og venterom. Dette må være et fylkeskommunalt ansvar, så lenge det er et fylkeskommunalt ferjesamband. Det må her også tillegges at parkeringsplasser på Dyrøya må utbygges, da særlig med tanke på at dette er forutsatt skal være trafikknutepunktet for øyrekka.

Reguleringsplan er utarbeidet av Frøya kommune, slik at plangrunnlaget foreligger.

7. (fylkesveier Sula og Mausund)

Fv. 436 på Mausund og Fv. 437 på Sula har bruksklasse Bk6-28 tonn. Dette medfører sterke begrensninger i tungtrafikk for disse vegene og som gjør at bl.a. den ordinære søppelbilen ikke kan foreta innsamling av avfall. En oppgradering her til BkT 8 som et minimum bør tas med i handlingsplanen.

8. (trafikkfarlige punkter)

Kommunestyret er svært fornøyd med at man har brukt en del TS-midler for siktutbedring langs Fv. 714 Dyrvik – Nesset, samt Fv. 716 Hellesvik – Nordskag. Dette arbeidet må fortsette, da det på denne strekningen er områder med dårlig sikt og dermed trafikkfarlige punkter.

Kommunestyret ser positivt på at man nå prioriterer oppgraderings- vedlikeholdsbehovet både for Frøya tunnelen og Hitratunnelen.

9. (Frøya flyplass)

Frøya flyplass bør i perioden utbygges til en fullverdig kortbaneflyplass og kom e inn på det regionale rutenettet.

10. (trafikksikre bussholdeplasser)

I forbindelse med kollektivtrafikken må det satses på flere trafikksikre bussholdeplasser, da man i dag har flere av/påstigninger i kryss hvor det oppstår en del trafikkfarlige situasjoner. Her må det gis innspill til AtB hvor det innskjerpes at av/påstigning kun skal skje på utbygde bussholdeplasser.