- I forhold til de behovene og ønskene virksomhetslederne har presentert, så har vi ikke funnet rom for alt det. Men jeg tror vi har klart å innfri en del av det viktigste, sier frøyarådmann Svanhild Mosebakken.

Rådmannen har nå sendt fra seg sitt forslag til budsjett for neste år, og handlingsplan for de nærmeste fire årene. Denne viser at folk har liten grunn til å frykte nedskjæringer og nedleggelser av tilbud.

- Driftsgrunnlaget fra i år videreføres, og vi har kun kommet med påplussinger, sier rådmannen.

Her er de nye prioriteringene fordelt på rammeområde:

Rammeområde Folkevalgte:

- Økning tilknyttet representasjon og bevertning

Rammeområde Rådmann

- 100 % stilling til boligkontor - Vikarer i skolesektoren

Rammeområde Oppvekst

- 60 % stillingshjemmel Nabeita skole

- 100 % stillingshjemmel Sistranda skole

Rammeområde helse:

- Økning av satser omsorgslønn innen Familie og Helse

- Leasing av bil innen Interkommunal Barnevernstjeneste

- Styrking av korttidsavdeling innen Pleie og Omsorg

Rammeområde kultur:

- Kulturskoletimen

Rammeområdet teknisk

- Ny byggesaksbehandler – økningen er finansiert med inntektsøkning byggesaksgebyr

- Økning driftsbudsjett innen brann/redning inkl. nødnett

- Økning kirkens andel av felleskostnader.

Tirsdag skal formannskapet starte den politiske behandling av budsjettet.