- Som på mangel på boliger og på næringsarealer er Frøya også på hælan når det gjelder nok barnehageplasser. Nå har flertallet i kommunestyret sittet på gjerdet, og sett på at barnehagekøene har vokst. Dette har skapt umulige situasjoner i forhold til jobb og familieliv, samt at tilflyttere kommer ikke, fordi vi ikke har ledige barnehageplasser å tilby, sier Frøya Frps fjerdekandidat foran kommunestyrevalget.

Han viser til to private initiativ for å bygge barnehager både på Sistranda og Hamarvika, som flertallet i kommunestyret har stoppet.

- Frøya Frp har hele tiden sett behovet, og frontet disse sakene samtidig med at vi også har vært med på den kommunale satsingen. Hvis private har sluppet til har vi fått en bedre dekning av behovet, samt at privat drift også gir de kommunale barnehagene noe å strekke seg etter, mener Reppe.

HVA MENER DU? Si din mening i kommentarfeltet under.

Reppe mener at hvis Frp får styre Frøya og dermed likebehandle offentlige og private barnehager, vil kommunen oppnå full barnehagedekning.

- De kommunale barnehagene drives bra i dag, men konkurranse om å bli attraktiv er bra også for barnas utvikling. I dag driver kommunen barnehage i brakker på Hamarvik og Nordskaget, samt tatt i bruk 2 bolighus på Nesset, så bygningsmassen er ikke god nok for barnehagedrift. I tillegg sparer kommunen investeringsmidler ved at private bygger ut, midler vi kan bruke til f. eks nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger, mener Reppe.