Hitra kommune har gjennom tid tatt imot forespørsler fra flere private næringsaktører vedrørende bruken av arealene i Fillan sentrum. Kommunen ser nå et stort behov for å gjennomgå arealene på nytt gjennom en grundig prosess slik at alle behov blir kartlagt, og at plankartet og bestemmelsene revideres etter dette.

Stedsanalyse

For å sikre en god utvikling i kommunesenteret foreslås derfor at gjennomføres en stedsanalyse. Formålet med denne er å påvise muligheter for kvalitetsheving av de fysiske omgivelsene med særlig vekt på å forbedre sammenhenger, muligheter for fysisk aktivitet og tilrettelegge for møteplasser.

Stedsanalysen vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og fremmet for politisk behandling som i en reguleringsplan.

Folkemøter

Prosessen vil legge stor vekt på lokal medvirkning og gjennomføres etter et opplegg som kunne gi beboere, lokale myndigheter og støttespillere mulighet for å samarbeide om hvordan lokal- og nærmiljøet kunne forandres og forbedres.

Det vil bli avholdt folkemøter. Målet med folkemøtene vil være å skape engasjement og diskusjon omkring forholdene på stedet og i nærmiljøet. Det vil også avholdes folkemøte underveis i prosjektet med presentasjon av resultatene så langt, diskusjoner og innspill.

Teknisk komite skal behandle saken tirsdag 17. april.

Dersom forslaget vedtas, er det ventet at analysen av Fillan kan være ferdig og behandlet av kommunestyret i desember,