Formannskapet anbefalte sist uke å godkjenne avtalen med SAE vind om utbygging av vindkraftverket Hitra 2, selv om utbyggeren ikke ville gå med på å ta inn en klausul om å kompensere for et eventuelt bortfall av eiendomsskatten.

SAE vind ved prosjektleder Harald Kristoffersen og prosjektdirektør Knut Mollestad understreket i en orientering til kommunestyret torsdag at de kun betaler lovpålagte skatter og avgifter i henhold til det til enhver tid gjeldende lov- og regelverk, og at de ikke inngår avtaler om frivillige skatter av noen art.

Stoler på staten

Ordfører Ole Haugen stoler likevel på at staten som gjennom Statkraft er  hovedaksjonær i SAE vind med 62 prosent av aksjene, vil kompensere for bortfall av eiendomsskatten.

- Mange vil sikkert si at jeg har vært relativt freidig ved å gå høyt ut og si at det ikke blir en kommuneavtale med vindkraftutbyggeren uten minimum en klausul om kompensasjon for eventuelt bortfall av eiendomsskatten. Men SAE vind har fått en rettskraftig konsesjon, noe som betyr at de kan bygge ut uavhengig av en kommuneavtale, og jeg har kommet til den erkjennelsen at det kan komme en utvidelse uten at vi vil det eller ikke. Men jeg registerer at SAE vind og andre vindkraftutbyggere har gjort avtaler med andre kommuner om en slik klausul. Slike klausuler er ikke utarbeidet for ingenting, men fordi det kan komme eiendomsskatteendringer som kan få konsekvenser for kommunene, sa Haugen blant annet.

Posisjonen ønsket derfor å ha med et tilleggspunkt som går på at kommunestyret godkjenner avtalen i tillit til at staten – som medeier i SAE vind - behandler Hitra kommune likt med andre kommuner som har inngått avtale om en slik klausul:

“Tilslutningen skjer forøvrig i tillit til at sentrale myndigheter ikke vil forringe kommunens inntekter fra hverken den etablerte eller den planlagte utvidelsen av vindparken. Dersom sistnevnte likevel skulle skje, så har Hitra kommune tillit til at SAE vind vil gi kompenserende inntekter til kommunen. Kommunen registrerer at SAE vind og Statkraft har gjort som mange andre vindkraftutbyggere, nemlig inngått kommuneavtaler som innebærer at vertskommunen er sikret årlige inntekter minimum det som tilsvarer eiendomsskatt på sju promille og dagens regelverk for taksering. Med staten som dominerende eier i SAE vind/Statkraft synes det å være ekstra grunn til den uttrykte tillit, all den tid det må kunne forventes at staten er og vil være forvalter av prinsipp som innebærer likebehandling av vertskommunene for vindkraftanlegg.”

Formannskapets innstilling og tilleggspunktet ble vedtatt mot stemmene til Høyre, Sp, Venstre og Frp.

- Mener avtalen er god

Sp, Høyre og Venstre fremmet alternativt forslag ved Ellen Aanes Draagen(Sp), der de ville godkjenne avtalen som er fremforhandlet, med et tilleggspunkt om at eventuell merverdiavgift må avklares på et senere tidspunkt.

- Hitra senterparti mener at det er en god avtale for kommunen. Det er opp til kommunen selv å utnytte de mulighetene som ligger i avtalen. Jeg tror heller ikke at vi skal være bekymret for bortfall av eiendomsskatten. Med forslaget fra opposisjonen på Stortinget med krav til regjeringen om å utrede skatteregimet for vindkraftproduksjon er jeg sikker på at  det vil bli en eller annen inntekt til kommunen, sa Draagen.

- Senterpartiet ønsker å skape positivitet rundt utbygginga og håper på et godt samarbeidsklima mellom kommunen og utbygger, sa hun.

Men posisjonen var ikke enig i at avtalen var like god, og stemte ned forslaget.