Et enstemmig kommunestyre har vedtatt planen for "Morgendagens omsorg" i Frøya kommune. Dette er en ambisiøs plan som blant annet tar høyde for bygging av nytt helsehus og flere omsorgsboliger for heldøgns omsorg innen 2018. Heldøgns omsorg skal gis på Sistranda. I planen har man også vedtatt en såkalt omsorgstrapp som sier noe om hva kommunen skal ta ansvar for, og hva som skal overlates til den private. Kommunen skal ikke bygge ut tilrettelagte leiligheter som ikke går under heldøgnsomsorgen. Tidligere har kommunen hatt eldreboliger rundt om i flere grender, men med planen sier man endelig farvel til det.

Saksframlegget for omsorgsboliger på Mausund var basert på planen med de omsorsgtrinnene den beskriver, og da begrenses kommunens involvering i utbygging på Mausund til at man hjelper de private som vil bygge med søknader til husbanken.

- Jeg synes denne innstillinga er alt for passiv. I det minste bør kommunen være behjelpelig med å skaffe tomt, sa Arvid Hammernes.

Varaordfører Pål Terje Bekken påpekte at dette vedtaket skulle være et første dytt for forhåpentligvis å få snøballen til å rulle, men påpekte at man hadde vedtatt at denne typen omsorgsboliger skal bygges av private.

Kristin Reppe Storø (Ap) sa at man har gått bort fra at kommunen skal tilby det som er kalt eldreboliger/seniorboliger.

- Kommunen skal ha ansvaret for heldøgns omsorg. Der skal vi eie og drive tilbudene. Men det å skaffe seg en tilrettelagt bolig skal være en privat sak, sa hun

Hammernes mente at det ikke kunne være så fastlåst, og at kommunen må ta et ansvar for å sikre at det kan være mulig å leie en tilrettelagt bolig.

- Jeg står ved at folk må få muligheten til å leie. Det er ikke sikkert at markedet løser dette på Mausund. Det koster snart 2,5 millioner å få bygget en tilrettelagt leilighet. Det er ikke sikkert at folk får så mye penger igjen for huset sitt på Mausund, sa Hammernes.

Til lokalavisa sier han at det ikke trengs å forstås som at det må være kommunen som bygger omsorgsboligene:

- Poenget mitt er at det må bli en mulighet til å leie. Om det er private eller kommunen som bygger og eier boligene, er ikke det viktigste. Og når det gjelder fast-Frøya, så er det klart at vi ikke skal bygge opp nye eldreboliger rundt om i grendene. Vi hadde det både på Flatval, Nordskaget og Nesset, men folk ønsket ikke å bo i dem. De ønsket å bo på Sistranda eller Hammarvika.

Flertallet i formannskapet (Ap) var heller ikke helt fornøyd med adminsitrasjonens forslag, og utformet sitt eget vedtak:

"Gjennom arbeidet med prosjektet «Morgendagens omsorg» vedtok kommunestyret på Frøya praksisen med at kommunen selv bygger og eier bolig for heldøgns omsorg, mens seniorboliger og lettere tilpassede boliger bygges privat. Frøya kommune tar iniativ til en dialog med de som er interessert i seniorboliger og aktuelle interesser for utbygging av slike boliger på Mausund. Kommunen kan bidra med veiledning og eventuell søknad om Husbankfinansiering av boligene. Responsen på dette vil vise om prosjektet fortsatt har interesse"