- Det er på tide at kommuner med lakseoppdrett skal få mer igjen for den viktige jobben de gjør med å legge til rette for næringen, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemedling.

Havbruksfond

Regjeringen legger nå fram forslag til et havbruksfond som fordeler inntektene fra laksekonsesjoner.

Stortinget har bestemt at 80 prosent av vederlaget fra framtidige kapasitetskonsesjoner til lakse- og ørretoppdrett skal gå til kommunene og fylkeskommunene, fordelt gjennom et havbruksfond. Staten sin del på 20 prosent blir holdt utenfor fondet.

I regjeringen sitt forslag får kommunene 70 prosent av totalt vederlag, mens fylkeskommunene får 10 prosent.

Fordelingsnøkkel

Produksjonskapasitet på lokalitetene blir brukt som fordelingsnøkkel mellom kommunene og mellom fylkeskommunene.

Delen til kommunene blir delt inn i to. Mesteparten blir fordelt likt mellom kommuner med oppdrettsvirksomhet. En mindre del blir fordelt mellom kommuner som har klarert nye lakseoppdrettslokaliteter siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 millioner kroner til en enkeltkommune.

Belønning

- Det er viktig at kommunene som har lagt til rette for oppdrett i årevis skal få igjen noe for den viktige jobben de har gjort. Samtidig er det nødvendig å belønne kommunene som setter av nye areal til oppdrett, for at oppdrettsnæringa skal kunne oppnå veksten vi trenger i årene framover. Det er også rimelig at fylkeskommunene får en del. Jeg mener at forslaget vårt balanserer desse hensynene på en god måte, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Arivbilde fra Per Sandbergs besøk i øyregionene hvor de lokale Frp-partiene var vertskap.

- Positivt for Hitra og Frøya

– For Hitra og Frøya sin del tror vi dette vil få en positiv ringvirkning på at vi legger til rette for nye lokaliteter og har store oppdrettsvolum, sier de to lokalpolitikerne fra FrP, Aleksander Søreng fra Frøya og Tom Skare fra Hitra.

Slik det legges opp til, vil dette fordeles med 70 prosent ut til kommunene, resten til fylkeskommune og stat, med en fordeling både direkte til den enkelte kommune og en fellespott til de som har klarert lakseoppdrettslokaliteter siste toårsperiode.

- Aller helst hadde vi sett at dette hadde vært på plass for mange år siden slik at midlene kom direkte til kommunene og ikke bare statskassa. Men vi er fornøyd med at vi nå får på plass en ordning som gir bedre rammevilkår for den enkelt oppdrettskommune. Vi har ikke rukket å sette oss inn i hele Havbruksfondets virkemidler ennå, men har vi har tett kontakt både opp mot Næringskomiteen med stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad og fiskeriministeren og politisk rådgiver Roy Angelvik, sier Søreng og Skare.