Frøya Venstre ved Vibeke Franck Semb har levert et grunngitt spørsmål til ordføreren foran kommunestyremøtet torsdag. Her utfordrer partiet ordføreren til å bringe fiskerienes problemstillinger opp på den politiske dagsordenen, med tanke på å sikre en livskraftig fiskerinæring i Frøya.

- En kjent utfordring er at en overveiende del av den fangsten som flåten bringer i land, omsettes utenfor kommunens grenser, skriver Venstre i spørsmålet til ordføreren.

Partiet viser til at fskerinæringa gjennom århundrer har vært en hovednæring for Frøya, og en basis for våre sosiale og kulturelle tradisjoner.

- Gjennom den strukturendringa som fiskerinæringa har vært gjennom, er de tidligere overføringene fra staten gjennom fiskeriavtalen avløst av en lønnsomhet som er akseptabel, men som stadig er variabel etter ressurstilgang, prisnivå, driftsomkostninger og vær og vind. Men for at næringa kan ha en sikker og forutsigbar framtid er det i tillegg en rekke problemstillinger som må vurderes, og som Frøya Venstre mener de kommunale myndigheter bør engasjere seg i, skriver Venstre.

Partiet har listet opp ulike problemstillinger:

1. Rekruttering av nye fiskere, herunder hvordan disse kan sikres rettigheter til å delta i de adgangsregulerte fiskeriene.

2. Finansiering ved erverv av fartøyer, redskaper og rettigheter.

3. Struktur for mottaksstasjoner og foredlingsindustri for fisk, sild, skalldyr og skjell.

4. Veiledningstjenesten.

5. Havne- og kaifasiliteter.

6. Fiskerinæringas status i kystsonen i forhold til andre aktiviteter som matfiskanlegg, fritidsfiske, kystturisme, taretråling og annet.

- Venstres gruppe legger til grunn at det er et politisk ønske i kommunen om å sikre en livskraftig fiskerinæring med tilhørende verdiskapning også i tida som kommer. Vi vil derfor rette følgende spørsmål til ordføreren: Vil ordføreren ta initiativ til å bringe nevnte problemstillinger opp på den politiske dagsordenen, med tanke på å sikre en livskraftig fiskerinæring i Frøya?